بررسی تطبیقی آرای مفسرین فریقین در مواجهه با آیه بیوت با تکیه بر نقد دیدگاه مشهور

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 رئیس مدرسه تفسیر مجتمع قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه

10.22091/ptt.2022.3839.1960

چکیده

آیه ۳۶ سوره نور که به آیه بیوت شهرت دارد، در تعظیم خانه‌هایی است که هر صبح و شام در آنها ذکر و تسبیح خداوند گفته می‌شود و از این رو، خدا به رفع قدر و منزلت این خانه‌ها اذن داده است.

مفسران در تبیین مراد الهی از بیوت مذکور در این آیه، نظرات متفاوت و پراکنده‌ای دارند؛ اما غالباً از بیوت به مساجد تعبیر کرده‌اند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با روش توصیفی و تحلیلی و از خلال بررسی نظرات مفسرین فریقین، این گمانه را تقویت کنیم که برخلاف دیدگاه مشهور، نمی‌توان مسجد را مراد اصلی آیه برشمرد؛ بلکه واژه بیوت تنها با الغای خصوصیات می‌تواند شامل مساجد و دیگر مصادیق مذکور ‌شود.

تحلیل و ارزیابی دیدگاه مشهور چنین به دست می‌دهد که ادله و مستندات این دیدگاه از اتقان کافی برخوردار نیست؛ بلکه ظاهر و سیاق آیه و نیز پشتوانه روایی، نگرۀ جدید را تأیید می‌کند. بر این اساس و چنان‌که از قرائن برمی‌آید، بیوت نه به معنای مساجد که به معنای خانه‌های ذوات معصومین است و از تلائم میان رفعت بیوت و عصمت ساکنان آن، چنین برداشت می‌شود که شرط عصمت ساکنان در ترفیع بیوت موضوعیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the opinions of commentators About the verse of houses and the critique of the famous view

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ahmadian 1
  • hosein alavimehr 2
1 PhD student in Comparative Interpretation of the Holy Quran University of Science and Education
2 Faculty member and head of al-Mustafa school of commentary
چکیده [English]

Verse 36 of Surah Noor,which refers to the verse of the House, is in the bowing of the houses in which God is mentioned and glorified every morning and evening, and therefore, God has given permission to remove the dignity of these houses.

The commentators have different and scattered opinions in explaining the divine meaning of the house mentioned in this verse. Most popular commentators have interpreted the house as a mosque; In contrast, most Shiite commentators have cited a collection of mosques, the houses of the prophets, and the houses of the Ahl al-Bayt as examples of houses.

In the present study, we try to answer the question of what God means by beauty in the mentioned verse by descriptive and analytical method and by examining the interpretive theories of the commentators of the two sects, and by providing reasons and evidences, strengthen the assumption that the divine meaning of beauty In this verse, the house of the prophets and saints is infallible, and this word can only include mosques and other examples mentioned by removing the characteristics; Because this view is in accordance with the appearance and context of the verse and the narrative support also confirms it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verses of virtues
  • verse 36 of Surah Noor
  • verse of Beit
  • house of prophets and saints
CAPTCHA Image