موضوعات مقاله

در این فصلنامه، مقالاتی انتشار می یابند که به صورت تطبیقی در یکی از عرصه های علوم قرآنی، معارف قرآنی، دیدگاه های تفسیری، اختلاف نظرها یا اشتراک نظرهای تفسیری بین شیعه و سایر فرقه های اسلامی یا بین دو فرقه یا دو مکتب یا مذهب از فرق، مکاتب و مذاهب اسلامی نگاشته شده باشد.