داوران

 

فهرست داوران نشریه پژوهش های تفسیر تطبیقی  در سال۱۴۰1

پژوهش های تفسیر تطبیقی  برای ارتقاء کیفی سطح مقالات و نشریه از روش داوری همتا ـ دو سویه ناشناس برای داوری مقالات استفاده می کند. در این روش دو داور متخصص و آشنا به موضوع مقاله را داوری می کنند در حالی که نه نام نویسنده برای داور مشخص است و نه نام داور برای نویسنده. داوری همتا  برای ارزیابی اعتبار و کیفیت و صحت مقالات استفاده می شود.

قابل ذکر است داوران این مجله از اساتید گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه های مختلف کشور  و گروهی نیز  از داوران بین المللی هستند.  

 

نام داور

پست الکترونیکی

سمت علمی

لینک عضویت در پابلونز و دیگر پایگاه های بین المللی

 

ابراهیمی، ابراهیم

e-ebrahimi@araku.ac.ir

دانشیار دانشگاه اراک

 

احسانی، کیوان

k-ehsani@araku.ac.ir

دانشیار دانشگاه اراک

 

اخویان، محمد علی

ma_akhaviyan@yahoo.com

دانشیار گروه معارف دانشگاه قم

 

اسحاق نیا، رضا

r.eshaghnia42@gmail.com

استادیارپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

اسدی نسب، محمدعلی

asadinasab42@gmail.com

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

اسعدی، محمد

masadi@rihu.ac.ir

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

اسکندر لو، محمد جواد

mj_eskandarlo@miu.ac.ir

دانشیار مدرسه عالی قرآن و حدیث/گروه تفسیر

 

اعرابی، غلامحسین

golamhosein.arabi@gmail.com

دانشیار دانشگاه قم

 

الهبداشتی، علی

alibedashti@gmail.com

دانشیار دانشگاه قم

 

الهی، عباس

abbas_elahi48@yahoo.com

دانشیار علمی جامعه المصطفی

 

امیدی فرد، عبدالله

dr.a.omidifard@gmail.com

دانشیار دانشگاه قم

 

اویسی، کامران

kamranoveisi@yahoo.com

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

 

ایزدخواه، محمدابراهیم

dr_izadkhah@yahoo.com

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قم

 

ایزدی، محسن

mohseneizadi@yahoo.com

استادیار دانشگاه قم

 

ایزدی، مهدی

izadi@gmail.com

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

 

ایمانی، علی اکبر

dr.imani88@yahoo.com

استاد یار دانشگاه خوارزمی

 

باغبانی، جواد

arani@qabas.net

دانشیارموسسه امام خمینی( ره)

 

باقی زاده پلامی، رضا

reza.baghizadeh@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

 

بهجت پور، عبدالکریم

abp114@yahoo.com

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 

پازوکی، شهرام

pazouki@irip.ac.ir

استاد گروه فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

 

پاکتچی، احمد

apakatchi@gmail.com

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

 

تجری، محمد علی

ma.tajari@yahoo.com

استادیار دانشگاه قم

 

تمسکی بیدگلی، علی

bidgoli.at@gmail.com

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/IUP-1122-2023

جهانگیری، یحیی

yahia.j.s@gmail.com

استادیار دانشگاه عالی

 

جوان آراسته، حسین

hoarasteh@gmail.com

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

 

حاجی اسماعیلی، محمدرضا

m.hajis1@yahoo.com

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

 

حاجی اکبری، فاطمه

fatima.ferdosi@yahoo.com

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد. ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEZ-7155-2022

حجت، هادی

hadyhojjat@yahoo.com

استادیار دانشگاه علوم قرآن و حدیث

 

حسن بیگی، علی

a-hasanbagi@araku.ac.ir

دانشیارعلمی گروه الهیات اراک

 

حسن نیا، علی

a.hasannia@shahed.ac.ir

دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

 

حسنی، طلعت

t.hasani16@gmail.com

استادیار دانشگاه قم

 

حسینی اصل، زهرا

hoseinif114@yahoo.com

استادیار دانشگاه پیام نور تهران جنوب

 

حسینی زاده، سید عبدالرسول

hosseiny43@yahoo.com

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن، دانشکده تفسیر و معارف قرآن

 

حسینی شاهرودی، سید مرتضی

shahrudi@um.ac.ir

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسینی میرصفی، سیده فاطمه

mirsafy@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

 

حلیمی جلودار، حبیب الله

jloudar@umz.ac.ir

استادیاردانشگاه مازندرانان

 

حیدری فر، مجید

mogharaboon@gmail.com

دانشیار دانشگا معارف قم

 

حیدری نسب، علیرضا

hedarynasab43@theo.usb.ac.ir

استادیارعلمی گروه قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

خاکبان، سلیمان

khakban34@gmail.com

دانشیاردانشگاه قم

 

خاکپور، حسین

dr.khakpour@theo.usb.ac.ir

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

خامه گر، محمد

khamegar@gmail.com

استادیارگروه قرآن پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

خانی مقدم، مهیار

m.khani@guilan.ac.ir

استادیار گروه الهیات دانشگاه گیلان

 

خوش منش، ابوالفضل

khoshmanesh@ut.ac.ir

استادیاردانشیار دانشگاه تهران

 

دژآباد، حامد

h.dejabad@ut.ac.ir

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران پردیس فارابی

 

دست رنج، فاطمه

f-dastranj@araku.ac.ir

دانشیارالهیات، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه اراک

 

دهقانی، فرزاد

f.dehghani@hsu.ac.ir

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

 

دیاری، محمد تقی

mt_diari@yahoo.com

دانشیار دانشگاه قم

 

دیمه کار گراب، محسن

mdeymekar@gmail.com

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 

رئیسیان، غلامرضا

raeisian@um.ac.ir

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (گروه قرآن و حدیث)

 

رئیسیان، غلامرضا

raeisian42@yahoo.com

دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

راد، علی

ali.rad@ut.ac.ir

دانشیاردانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)

 

راغبی، محمدعلی

ma.raghebi@gmail.com

استاد تمام رشته قرآن و حدیث دانشگاه قم

 

ربانی خوراسگانی، ضحی

z_rabbani@yahoo.com

استادیار گروه معارف دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

 

ربیع نتاج، سید علی اکبر

sm.rabinataj@gmail.com

استایار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

 

رحمان ستایش، محمدکاظم

kr.setayesh@gmail.com

استادیار دانشگاه قم

 

رحیمی، سیده وحیده

svrahimi@yahoo.com

دانشیاردانشگاه قم

 

رستمی، محمد حسن

rostami@um.ac.ir

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

رضایی اصفهانی، محمدعلی

rezaee.quran@gmail.com

استاد دانشگاه اصفهان

 

رضایی هفتادر، حسن

hrezaii@ut.ac.ir

دانشیار دانشگاه تهران(دانشکدگان فارابی)

 

روحی برندق، کاوس

k.roohi@modares.ac.ir

دانشیاردانشگاه تربیت مدرس تهران

 

زارع زردینی، احمد

zarezardini@meybod.ac.ir

استادیارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران

 

زاهدی، عبدالرضا

doctor_zahedi@yahoo.com

استادیاردانشگاه آیت الله بروجردی

 

زاهدی فر، سیفعلی

s_zahedifar@yahoo.com

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

زرنوشه فراهانی، حسن

hzarnooshe@gmail.com

استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

زکی‌زاده رنانی، علیرضا

a.zakizadeh@ymail.com

دکتری شیعه‌شناسی، محقق و پژوهشگر

 

زمانی، محمد حسن

mhzamani@yahoo.com

استادیارجامعه المصطفی العالمیه

 

ستوده نیا، محمدرضا

bayanelm@yahoo.com

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

 

سجادی، رضیه سادات

masjed1214@yahoo.com

استادیار علمی دانشگاه قم

 

سیاوشی، کرم

karam.siyavoshi@yahoo.com

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

شاکر، محمدکاظم

mk_shaker@yahoo.com

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

 

شاملی، نصرالله

shameli1332@gmail.com

دانشیاردانشگاه اصفهان

 

شاهرخی، سید احمدرضا

s.ahmadreza.shahrokhi@gmail.com

استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

 

شریفی، عنایت

enayat.sharifi@yahoo.com

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

شکر، عبدالعلی

ashokr@rose.shiraz.ac.ir

استاد دانشگاه شیراز

 

صائمی، داود

da.saemi@quran.ac.ir

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ACS-0555-2022

صیدی، محمود

m.saidiy@yahoo.com

استادیار دانشگاه شاهد

 

ضمیری، محمد رضا

zamiri.mr@gmail.com

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

طبیبی، علیرضا

a-tabibi@araku.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک مدیر گروه الهیات

 

طیب حسینی، سیدمحمود

tayebh@rihu.ac.ir

استاد گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

عبداللهی عابد، صمد

s1.abdollahi@yahoo.com

دانشیار دانشگاه شیهد مدنی آذربایجان

 

عرب صالحی، محمد

salehnasrabad@yahoo.com

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 

علوی مهر، حسین

halavimehr5@gmail.com

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

 

غروی، سیده سعیده

saeedehgharavi@yahoo.com

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

 

غضنفری، علی

ali@qazanfari.net

دانشکده علوم و فنون قرآن کریم

 

فاکر میبدی، محمد

dr.m.faker.m@gmail.com

جامعه المصطفی

 

فتاحی زاده، فتحیه

f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهراء

 

فرمانیان، مهدی

m.farmanian@chmail.ir

دانشیار گروه مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

 

فقهی زاده، عبدالهادی

faghhizad@ut.ac.ir

ادانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

 

فیروزمهر، محمد مهدی

m.firoozmehr@gmail.com

استاد یار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 

قائمی نیا، علیرضا

ghaeminia@gmail.com

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

قاسم پور، محسن

ghasempour@kashanu.ac.ir

استاد علوم قرآن دانشگاه کاشان

 

قاضی زاده، کاظم

k.ghazizadeh@modares.ac.ir

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

 

قطبی، ثریا

sghotbi@shahed.ac.ir

دانشیاردانشگاه شاهد

 

قمرزاده، محسن

ghamarzadehm@gmail.com

استادیار مرکز فقه ائمه اطهار

 

قیوم زاده، محمود

maarefteacher@yahoo.com

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

کربلایی پازوکی، علی

karblaiepazoki@atu.ac.ir

عضو علمی گروه معارف دانشگاه علامه طباطبایی

 

کریمی نیا، مرتضی

mkariminiaa@gmail.com

بنیاد دائرةالمعارف اسلامی

 

گرجیان، بهمن

b.gorjian@iauabadan.ac.ir

دانشیار گروه زبانشناسی-واحد آبادان- دانشگاه آزاد اسلامی-آبادان-ایران

 

محمدی، مسلم

mo.mohammadi@ut.ac.ir

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

محمدی، مهدی

mahdi.mohammadi203@gmail.com

دانشیار دانشگاه قم

https://publons.com/researcher/2911228/mahdi-mohammadi/

محمدی فام، حسین

hossein110@gmail.com

 

 

مصلایی پور، عباس

amusallai@gmail.com

هیات علمی دانشگاه مام صادق ع

 

معارف، زهرا

z.maaref110@yahoo.com

استادیاردانشگاه پیام نور

 

مفتح، محمد هادی

mhmofateh@yahoo.com

دانشیار دانشگاه قم

://publons.com/researcher/2911228/mahdi-mohammadi/

 

ملک مکان، حمید

h.malekmakan@ut.ac.ir

عضو هیات علمی

 

مهریزی، مهدی

toosi217@gmail.com

استاد دانشگاه علوم حدیث

 

مودب، سید رضا

moadab_r113@yahoo.com

استاد گروه قرآن و حدیث دانشگاه قم

 

موسویان، سید ابوالفضل

moosavian@mofidu.ac.ir

استاد دانشگاه مفید

 

موسوی مقدم، سید محمد

sm.mmoqaddam@ut.ac.ir

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

مولایی نیا، عزت الله

molaeiniya@gmail.com

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

 

ناصح، علی احمد

aliahmadnaseh@yahoo.com

استاد تمام گروه علوم قرآن دانشگاه قم

 

نبوی، سیدمجید

majidnabavi1366@gmail.com

مدرس دانشگاه و پژوهشگر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPX-4989-2022

نجارزادگان، فتح الله

najarzadegan@ut.ac.ir

استاد دانشگاه تهران

 

نجفی، محمدجواد

najafi.4964@yahoo.com

دانشیار دانشگاه قم

 

نکونام، جعفر

jnekoonam@gmail.com

استاد  گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

 

نوروزی، مجتبی

mojtabanoruzi@gmail.com

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد

 

نیازی، قدرت الله

gh.niazi@mailfa.com

استادیار- دانشگاه بوعلی سینا- گروه الهیات

 

وفایی، اعظم

dr.a.vafaeei@gmail.com

استادیار دانشگاه قم

 

ویسی، الخاص

elkhas@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و زبان شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

 

یوسفی مقدم، محمدصادق

y_moqaddam@yahoo.com

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

جوادی، محسن

استاد تمام گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران

Javadi-m@qom.ac.irhttps://publons.com/researcher/4902519/mohsen-javadi/

https://scholar.google.com/citations?user=TF3bd8gAAAAJ&hl=en

خادمی، عین الله

استاد تمام مرکز تربیت معلم شهید رجایی، تهران، ایران

e_khademi@ymail.com

https://publons.com/researcher/4904246/einullah-khademi/

بهشتی مهر، احمد 

 استادیارگروه شیعه شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

ahmadbeheshtimehr@gmail.com

  https://publons.com/researcher/AEA-8780-2022 

https://scholar.google.com/citations?user=D5DKjDIAAAAJ&hl=en

حمید رضا ایت اللهی

استاد تمام، بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

hamidayat@gmail.com

https://scholar.google.com/citations?user=HkyQjHIAAAAJ&hl=fa

 

شادی نفیسی

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

shadinafisi@ut.ac.ir

https://publons.com/wos-op/researcher/3337509/shadi-nafisi/

محمد مولوی

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

molavi@isr.ikiu.ac.ir

. https://publons.com/wos-op/researcher/3888529/mohammad-molavi/

مرضیه محصص

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان

m_mohases@sbu.ac.ir

https://publons.com/wos-op/researcher/4064762/marzieh-mohases/

محمد عترت دوست

استادیار گروه الهیات، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

m.etratdoost@gmail.com

. https://publons.com/wos-op/researcher/4679621/mohammad-etratdoost/

محسن دیمه کار گراب

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد

mdeymekar@gmail.com

 https://publons.com/wos-op/search/?search=mohsen+deymekar

عباس اشرفی

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

ashrafi@atu.ir

https://publons.com/wos-op/researcher/5019834/abbas-ashrafi/