اعطای مجوز علمی پژوهشی به دو فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی از اولین شماره

اعطای مجوز علمی پژوهشی به دو فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی از اولین شماره

با  توجه به مجوز شماره 7022241 مورخه 95/8/5 کمیسیون نشریات علمی کشور مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی از تاریخ بهار و تابستان 1394 ( اولین شماره) حائز  دریافت درجه علمی و پژوهشی شد