کسب رتبه الف در ارزیابی سالانه کمیسیون نشریات کشور در سال 1400

مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی با افتخار اعلام می کند که در سال 1400 موفق به کسب رتبه الف از  کمیسیون نشریات کشور در ارزیابی های علمی سالانه شد.