درباره نشریه

 

 

 

 

 

انجمن همکار

 انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1394

حوزه تخصصی

تفسیر قرآن

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

 میانگین زمان داوری

 9 هفته

هزینه انتشار مقاله

 انتشار مقاله در این مجله رایگان است

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی(سال1400)

الف

** این نشریه طبق مجوز  شماره 3/18/192632 مورخ 1395/09/01 کمیسیون نشریات علمی کشور موفق به اخذ درجه علمی - پژوهشی شده است.

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نامه 

فرم تعهد نامه نویسندگان