درباره مجله: سال1400

کشور محل انتشار

ایران

رتبه در پرتال نشریات علمی کشور

ب 

ضریب تاثیر

نشریات هسته

ناشر

دانشگاه قم؛ انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی

فرمت

چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی

4191-2476

شاپای الکترونیکی

4205-2476      

درصد پذیرش مقالات

15%

نظم انتشار

دوفصلنامه

زبان

فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی

علوم قرآن و تفسیر

دسترسی به متن کامل مقالات

رایگان

نوع  داوری

دوسو ناشناس

زمان داوری

حداقل 9 هفته (پاسخ اولیه حداکثر 10 روز)

 پژوهش های تفسیر تطبیقی در ارزیابی های علمی سال 1400 کمیسیون نشریات کشور موفق به اخذ رتبه الف شد 

 پژوهش های تفسیر تطبیقی در فهرست نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان (ISC) اسلام قرار گرفت.

این مجله اخیرا توانسته است در سایت معتبر بین المللی EBSCO نمایه شود

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 16، مهر 1401، صفحه 1-300 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی ویراستار انگلیسی ویراستار صفحه آرا اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان