درباره مجله: سال1400

کشور محل انتشار

ایران

رتبه در پرتال نشریات علمی کشور

ب 

ضریب تاثیر

نشریات هسته

ناشر

دانشگاه قم؛ انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی

فرمت

چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی

4191-2476

شاپای الکترونیکی

4205-2476      

درصد پذیرش مقالات

15%

نظم انتشار

دوفصلنامه

زبان

فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی

علوم قرآن و تفسیر

دسترسی به متن کامل مقالات

رایگان

نوع  داوری

دوسو ناشناس

زمان داوری

حداقل 9 هفته (پاسخ اولیه حداکثر 10 روز)

 نشریه پژوهش های تفسیر تطبیقی در ارزیابی های علمی سال 1400 کمیسیون نشریات کشور موفق به اخذ رتبه الف شد.

نشریه پژوهش های تفسیر تطبیقی در فهرست نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان (ISC) اسلام قرار گرفت.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 1-300 

11. بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین

صفحه 281-310

10.22091/ptt.2022.5747.1793

لطفعلی عبداللهی واشان؛ مجید معارف؛ سید حسین حسینی بجدنی؛ سمانه زارعی حسین آباد


ابر واژگان