درباره مجله: سال1400

کشور محل انتشار

ایران

رتبه در پرتال نشریات علمی کشور

ب 

ضریب تاثیر

نشریات هسته

ناشر

دانشگاه قم؛ انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی

فرمت

چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی

4191-2476

شاپای الکترونیکی

4205-2476      

درصد پذیرش مقالات

15%

نظم انتشار

دوفصلنامه

زبان

فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی

علوم قرآن و تفسیر

دسترسی به متن کامل مقالات

رایگان

نوع  داوری

دوسو ناشناس

زمان داوری

حداقل 9 هفته (پاسخ اولیه حداکثر 10 روز)

 نشریه پژوهش های تفسیر تطبیقی در فهرست نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان (ISC) اسلام قرار گرفت.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 1-300 

7. بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین

10.22091/ptt.2022.5747.1793

لطفعلی عبداللهی واشان؛ مجید معارف؛ سید حسین حسینی بجدنی؛ سمانه زارعی حسین آباد


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان