اهداف و چشم انداز

در این فصلنامه، مقالاتی انتشار می یابند که به صورت تطبیقی در یکی از عرصه های دیدگاه های تفسیری، اختلاف نظرها یا اشتراک نظرهای تفسیری بین شیعه و سایر فرقه های اسلامی یا بین دو فرقه یا دو مکتب یا مذهب از فرق، مکاتب و مذاهب اسلامی نگاشته شده باشد.