بررسی تفسیری آیات ۳۲-۳۳ سوره «ص» با تأکید بر نقد دیدگاه علامه طباطبایی و علامه فضل الله

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشجوی دکتری تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم

10.22091/ptt.2022.7003.1979

چکیده

یکی از آیات متشابه در قرآن‏کریم پیرامون سیره پیامبران، آیات 32 و 33 سوره «ص» است که مربوط به اشتغال حضرت سلیمان به سپاه اسب‏هاست؛ از آن‏جاکه علامه فضل‏الله، درمواضع بسیاری با رویکرد نقادی به تفسیر المیزان برخاسته است، واکاوی نظرات ایشان و تطابق آراء او با آرای علامه طباطبایی، علاوه بر عیارسنجی انتقادات فضل‏الله علیه پاره‏ای از مفاد تفسیر المیزان و نیز علاوه بر تبیین معانی آیات مورد بحث، پاره‏ای از پندارهای باطل پیرامون پیامبران را نیز هویدا می‏سازد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، مبنای تقریرات قابل پذیرش از متشابهات سیره انبیا را با اتکا به محکمات سه‏گانه (شامل محکمات عام انبیا، محکمات خاص آن پیامبر و محکمات سیاق) تعریف کرده و ضمن تبیین محکمات سه‏گانه فوق پیرامون آیات مورد بحث، به واکاوی تطبیقی آراء دو مفسر پرداخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هیچکدام از ایرادات علامه فضل‏الله به علامه طباطبایی ذیل آیات مورد بحث، وارد نبوده، و برخی از آراء صاحب المیزان نیز مورد انتقاد است؛ در پایان، تقریری که با محکمات سه‏گانه سازگار بوده و از ایرادات تفاسیر مطرح پیرامون آیات مورد بحث نیز بری باشد، ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretive study of verses 32-33 of Surah PBUH with emphasis on criticizing the views of Allameh Tabatabai and Allameh Fazlullah

نویسندگان [English]

  • Rahman oshriyeh 1
  • A Q 2
  • Hamed oshriyeh 3
1 University of Science and Education of Holy Quran
2 C
3 Graduate of four seminaries in Qom
چکیده [English]

One of the similar verses in the Holy Quran about the life of the prophets is verses 32 and 33 of Surah PBUH, which are related to the employment of Prophet Sulayman in the army of horses; Since Allameh Fazlullah has risen to the interpretation of Al-Mizan in many positions with a critical approach, analyzing his views and matching his views with the views of Allameh Tabatabai, in addition to measuring the criticisms of Fazlullah against some of the provisions of Al-Mizan interpretation and also Explaining the meanings of the verses in question also reveals some of the false notions about the prophets. The present article uses a descriptive-analytical method to define the basis of acceptable interpretations of the similarities of the life of the prophets based on the three courts (including the general courts of the prophets, the special courts of the Prophet and the context courts) and while explaining the above three courts about verses. The subject is a comparative analysis of the opinions of the two commentators. The result of the research indicates that none of the objections of Allama Fazlullah to Allameh Tabatabai under the verses under discussion have been included,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suleiman
  • the anointing of horses
  • the infallibility of the prophets
  • verses 32-33 of Surah "
  • PBUH"
CAPTCHA Image