علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ظلال القرآن

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات و معارف اسلامی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

2 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 استادیار دانشگاه شهید محلاتی، قم ( نویسنده مسئول)

10.22091/ptt.2022.6461.1907

چکیده

دراین نوشتار که با روش‌کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به رشتۀ تحریر درآمده است،هدف بررسی دقیق‌تر پدیده خرافه‌گرایی دینی و شناخت عواملی‌است که از دیدگاه قرآن دربعضی‌افراد موجب به وجودآمدن این پدیده می-گردد.عواملی‌همچون سودجوئی،دفاع‌از‌مذهب مورد علاقۀ خود و‌سست نشان دادن عقاید مخالفان،افسادگری در دین،استبداد دینی و....گاه نیز بر اثر ضعف باورها و‌اعتقادات دینی افراد،خرافاتی همچون بدعت،تحریف،قیاس‌گرائی، پیروی از متشابهات و یا اشتباهات عمدی یا سهوی ناقل یا شنونده شکل گرفته است.حتی‌گاهی ممکن است افراط و تفریط در مسائلی همچون عقل-گرائی یا نقل‌گرائی یا تسامح در دین یا بزرگ‌نمائی افراد جهت اسطوره‌سازی،از علل به وجود آمدن خرافات دینی به شمار‌ آید.بی‌تردید شناسایی علت‌های خرافه‌گرائی و خرافه پردازی،ازگام‌های بسیار مهم و اساسی در آسیب‌شناسی این پدیدۀ نامیمون به شمار آمده،سازوکارهای پیشگیرانه را پیش روی جوامع دینی قرار می‌دهد و موجب بصیرت‌افزائی در آحاد دینداران می‌گردد تا در ورطۀ خرافه و خرافه‌گرائی‌گرفتار نگردند و ساحت دین و دینداری را از این وصلۀ ناساز و ناجور دور بدارند.نتیجه اینکه تنها با تکیه بر عقل و خردورزی و نیز توکل به خداوند متعال و بالا بردن سطح علم و معرفت و پیروی کامل از تعالیم حیات‌بخش رهبران آسمانی است که میتوان بر این دیو ویرانگر غلبه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reasons for orientation to religious superstitions from the point of view of Quran Based on social Tafsirs “Nemooneh” and “Fi Zalal al-Quran”

نویسندگان [English]

  • Mahdi Farahani 1
  • Seyyed Karim Khoobbin Khoshnazar 2
  • jafar taban 3
1 elahiat & maref department. Khoram abad eslamic azad university
2 Assistant professor of Science and education of the holy Quran university, Tehran
3 Assistant professor of shahid Mahallati University, Qom
چکیده [English]

In this library research method paper written in descriptive-analytical method the aim is to closely investigate tاe phenomenon of orientation to religious superstition and recognizing the factors persuading people to this phenomenon based on Quran . Factors such as profiteering, etc,… defending the favorite religion and weakening religions of cons, corruption in religion, religious tyranny and …

sometimes superstitions such as heresy, distortion, syllogism, following Mutashabihat or the intentional or inadvertent mistakes of the listener or the transmitter are born due to weakness of belief. Sometimes it is even possible that extremism or neglect in matters such as rationalism or quoting, religious negligence or idolizing people could lead to creation of religious superstitions.

Undoubtedly recognizing the reasons behind the birth and orientation to superstition is the main and crucial step in pathology of this negative phenomenon, providing preventive methods for religious societies and strengthening the understanding of whole religious population so that they can avoid superstitions and disengage religion and religiosity of this incongruous factor. Thus rationality and believe in God besides strengthening the knowledge and understanding of ourselves as well as following the teachings of religious leaders are the only ways to conquer this destroying evil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orientation to superstition
  • distortion(Tahrif)
  • hyperbole
  • invention(Bid&rsquo
  • ah)
  • syllogism
CAPTCHA Image