بررسی تطبیقی معنای محصنات در تفاسیر شیعی و سنی تا قرآن 7

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 دانشیار دانشگاه قم

10.22091/ptt.2022.7383.2018

چکیده

چکیده

محصنات در آیه 24 سوره نسا در تفاسیر متقدم شیعه و سنی مصداق های گوناگونی دارد و بر پایه نیازها و زمینه هایی چون سنت نقل ماثورات، گوناگونی رفتار پیامبر و خلفا در برخورد با اسیران و مشروعیت و تقدس خلفا، مفسران پیشین اهل سنت محصنات را به معنای زنان اسیر شوهردار معنا کردند ولی زمینه متفاوت در شیعه مایه آن شد که معنای زن اسیر شوهر دار در تفاسیر پیشین شیعه بیان نشود و آنها بیشتر محصنات را به معنای زن آزاد یا کنیز دانستند. و این تفاوت پس از نگارش تفاسیر جامع نخستین از میان رفت و بازگفت شیعیان و اهل سنت از منابع تفسیری یکدیگر انگیزه شد تمایز نخست میان شیعیان و اهل سنت درباره معنای محصنات، در این تفاسیر دیده نشود. به این ترتیب گویی زمینه و بسترهایی که دستاویز پذیرش یک دیدگاه تفسیری در تفسیرهای پیشین بود، در دوره های بعد چندان مورد توجه قرار نگرفت. به ویژه آنکه بهره مندی برابر از منابع یکدیگر در میان شیعه و سنی نبود و تفاسیر شیعه به دلیل پذیرش دیدگاه مورد پسند تفاسیر پیشین اهل سنت ا زسوی شیخ طوسی، دچار دگرگونی شد

کلید واژه ها: محصنات، تفاسیر متقدم، تفاسیر جامع، زن اسیرشوهردار، کنیز، زن آزاد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the meaning of m0hsenat in Shiite and Sunni interpretations up to the 7th century

نویسندگان [English]

  • narghas Behashti 1
  • mohammad jawad najafi 2
1 دانش آموخته دکتری قرآن و حدیث دانشگاه قم
2 qom university theology faculty
چکیده [English]

Abstract

In verse 24 of Surah An-Nisa, Muhsinat has various examples in earlier Shiite and Sunni interpretations. The meaning of captive married women was meant, but a different context in Shia meant that the meaning of captive married woman was not expressed in previous Shiite interpretations, and they considered most of the products to mean a free woman or a slave.And this difference disappeared after writing the first comprehensive commentaries and the recitation of Shiites and Sunnis from each other's interpretive sources was motivated not to see the first distinction between Shiites and Sunnis about the meaning of the products in these interpretations. In this way, it seems that the contexts and contexts that were the pretext for accepting an interpretive point of view in the previous interpretations were not given much attention in later periods. In particular, there was no equal use of each other's resources between Shiites and Sunnis, and Shiite interpretations, due to the acceptance of the preferred view of previous Sunni interpretations by Sheikh Tusi, the influence of his character and books on later Shiite commentators, are more influenced by Sunni interpretations. Were.

Keywords: products, earlier interpretations, comprehensive interpretations, captive married woman, slave girl, free woman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: products
  • earlier interpretations
  • comprehensive interpretations
  • captive married woman
  • slave girl
  • free woman
CAPTCHA Image