تحلیل تفسیری آیات معرفت شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات دانشگاه قم

2 عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه قم

3 استاد دانشگاه قم

10.22091/ptt.2022.7189.1999

چکیده

سیر آفاقی، تفکر در طبیعت برای دستیابی به باورهای دینی و تحکیم آن ها بوده، به عنوان یکی از طرق شناخت حقایق جهان هستی، مبدأ، معاد و... مورد تأکید قرآن است. به تصریح آیات ، سیر آفاقی از سه طریق حسی، عقلی و شهودی امکان پذیر است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی با استناد به قرآن و تفاسیر، شناخت حسی و اعتبار آن در سیر آفاقی را بررسی کرده است. با عنایت به آیات، بکارگیری حواس به صورت هدفمند و با جهت گیری صحیح مورد تأکید است و مفسران نخستین گام در مواجهه با پدیده های طبیعت را ، بکارگیری دقیق و حداکثری حواس دانسته، به نقش مهم آن به عنوان درگاه ورود داده ها به قلب برای اندیشه ورزی و دربافت معارف توجه داشته اند. البته با توجه به مشخصه های حواس، نظیر شناخت ظاهری و افقی، معرفت حسی علیرغم لزوم و اعتبار آن در سیر آفاقی، مکفی نبوده، در واقع نخستین گام است که با شناخت عقلی تکمیل و با یافته های قلبی شهودی تعمیق می گردد و نهایت این مسیر، ایجاد باور در انسان و یا تحکیم باورهای دینی اوست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretive analysis of sensory epistemological verses and its place and validity in the horizon

نویسندگان [English]

  • Tahereh Noorhasan Fatedeh 1
  • Talat Hasani Bafarani 2
  • Mohammad Taqi Diari 3
1 Qom University
2 Qom Univercity
3 Qom Univercity
چکیده [English]

Afaqi journey is thinking about God's creations to achieve religious beliefs and strengthen them, as one of the ways to know the truths of the universe, origin, resurrection, etc., is emphasized by the Quran. According to the verses, the journey to the horizon is possible through three sensory, intellectual and intuitive ways. The present study is an analytical method and with reference to Quran and commentaries,it has examined sensory cognition and its validity in the horizon. With regard to the verses , the use of the senses in a purposeful and correct direction is emphasized and the commentators consider the first step in dealing with natur to be the accurate and maximum use of the senses, its important role as a gateway for data entry into the heart. They have paid attention to thinking and weaving knowledge. Although due to the characteristics of the senses, such as cognitive and horizontal cognition, sensory knowledge is not sufficient despite its necessity and validity in the horizon, in fact it is the first step that is completed with intellectual cognition and deepened with intuitive heart findings. The path is to create beliefs in man or to strengthen his religious beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensory knowledge
  • Afaqi journey
  • Holy Quran
  • interpretations
  • Validity of sensory knowledge in Afaqi journey
CAPTCHA Image