سنجه های درستی آزمایی احتمالات تفسیری در روش تفسیر قرآن با قرآن بر اساس اصول تحلیل گفتمان

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

10.22091/ptt.2022.4957.1666

چکیده

مقایسه برخی تفاسیر با روش قرآن با قرآن نشان می‌دهد مفسران در گزینش آیات مفسِر متفاوت عمل کرده‌اند و به هنگام تعارض احتمالات تفسیری، به دلیل فقدان سنجه‌ها و معیارهای اعتبار، گاه دچار لغزش یا برداشت‌های تفسیری متفاوتی شده‌اند. این پژوهش، باروش توصیفی-تحلیلی، اصول تحلیل گفتمان را با اصول وقواعد تفسیر قرآن، تلفیق وتطبیق نموده برخی ازملاک های صحت وسقم را شناسایی و معیارهایی را برای ارزیابی روش تفسیر قرآن با قرآن، توصیه وتجویز می‌نماید. با تجمیع آیات روشن می‌شود که سنجه اعتبار آیات مفسِّر و معنی ترجیحی واژه هم‌خانواده معنایی، گاهی به دلیل شواهد تاریخی در متن است نه صرف شباهت سیاق لفظی. سنجه‌های درستی آزمایی احتمالات تفسیری، با تلفیق اصول معناشناسی متن و قواعد فهم قرآن بدست می‌آید که با توجه به بافت کلامی متن (سیاق لفظی) و نگرش سیستمی مفسّر به متن قرآن بدست می‌آید. مهم‌ترین سنجه‌ها بر اساس اصول تحلیل گفتمان متن عبارتند از: بافت متن یا سیاق کلامی، توجه به معنای پایه و معنای سیاقی، توجه به عرف و نظام معنایی واژگان قرآنی، توجه به هم خانواده های معنایی و ترجیح معنی اثبات شده با قرائن نسبت به معنی سیاقی مشابه، توجه به معناشناسی تاریخی اصطلاحات رایج زمان نزول و کاربرد آن در بافت جمله.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation measures of the interpretation probabilities in the method of interpretation of the Quran with the Quran is based on the principles discourse analysis.

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Jamali rad 1
  • Soheila Pirouzfar 2
1 Fedowsi university of Mashhd
2 Associate Professor Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The criteria determining the importance of the Koran to Koran

Interpretation method in words context analysis of the text

Summary

Abundance and variety of interpretative Quran with the Quran deductions and appearance of new

thoughts and new scientific suppositions in the sacred area of Islam has caused

many challenges which necessitates the reference to the Koran and methodical

comprehension of it more than before. Among different interpretative

methods , the Koran to Koran interpretation,as the best method has developed

and continued its evolutionary way ; however, lack of acceptable criteria has

caused some errors and leads to the wrong interpretative perception of

the Koran. So, this research based on principles and rules of the Koran

comprehension presents some of the measures and criteria of the importance

of the Koran to Koran interpretation and concludes that ,by regarding them,

a great part of disagreements will be settled among those interpretators

emphasizing on this method.

the Koran to Koran interpretation , the Koran comprehension,

the criteria of importance , words context , style ,

کلیدواژه‌ها [English]

  • nterpretation of the Qur 'an with theQur' an
  • the semantics of words
  • credit measurest
  • Qur 'an
  • Hadith
  • Rulls
CAPTCHA Image