روش های متولیان تربیت دینی از منطر مفسران فریقین با رویکرد ادیانی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانشجوی دکترای ادیان مسسه آموزشی امام خمینی

10.22091/ptt.2022.6402.1895

چکیده

تعلیم و تربیت انسان‌ ها یکی از مهم ترین اهداف و دغدغه‌ های ادیان الهی بوده است. هدفی که در متون معتبری همچون قرآن کریم و عهد عتیق مورد اشاره قرار گرفته است. در ضرورت این موضوع همین بس که هر دو کتاب مقدس، با برشمردن افرادی به عنوان متولی و الگو، از این منظر، به امر خطیر تربیت دینی اشاره نموده‌اند. خداوند و انبیاء به عنوان متولیان مؤثر در تربیت دینی، با روش‌های سعی در تربیت دینی مردم داشته‌اند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی ابتدائاً با بهره جستن از نظرات مفسران فریقین به معرفی این متولیان پرداخته، و در ادامه با برشمردن روش‌های تربیتی آنان، به تحلیل و ارزیابی ایندو گروه در دو متن مقدس می‌پردازد.

با بررسی نظرات مفسران فریقین می توان به این نکته اشاره کرد که گرچه، تقریباً، خداوند و انبیاء با ادبیات واحدی در هر قرآن و عهدعتیق به عنوان متولیان تربیت معرفی شده و دارای روش‌های تربیت دینی مشترک می باشند، لیکن از متولیان تربیت دینی در قرآن کریم با تعبیر اسوه دینی یاد می‌شود،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of religious educators from the perspective of sectarian commentators with a religious approach

نویسندگان [English]

  • EISA EISAZADEH 1
  • Yaser Abouzadeh Gatabi 2
1 Head of the Department of Quranic Encyclopedias, Research Center for Quranic Sciences and Culture, Islamic Sciences and Culture Academy (ISCA
2 Yaser Abouzadeh Gatabi, Ph.D. Student of Religions and Mysticism, Imam Khomeini Educational and Research Institute. Email
چکیده [English]

Abstract;

The education of human beings has been one of the most important goals and concerns of the divine religions. The purpose is mentioned in authentic texts such as the Holy Quran and the Old Testament. In the necessity of this issue, it is enough that both Bibles, by listing people as guardians and role models, from this perspective, have pointed to the serious matter of religious education. God and the prophets, as effective custodians in religious education, have tried to educate people religiously. This article, in a descriptive-analytical method, first introduces these custodians using the opinions of the commentators of the two sects, and then, by enumerating their educational methods, analyzes and evaluates the two groups in two sacred texts.

Examining the opinions of the commentators of the two sects, it can be pointed out that although, almost, God and the prophets with a single literature in each Qur'an and the Old Testament are introduced as custodians of education and have common methods of religious education, but the custodians of religious education in the Qur'an Karim is referred to as a religious model, while this is not the case in the

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Religious education"
  • "God"
  • "Prophets"
  • "Quran"
  • "Interpreters of the two sects"
  • “Old Testament”
CAPTCHA Image