بررسی رویکرد تقریبی دو تفسیر التبیان و مجمع البیان در نقل روایات اهل بیت(ع)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد اصفهان

2 اصفهان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث.

10.22091/ptt.2021.4615.1598

چکیده

وجود برخی ویژگی های مشترک تفسیری فریقین در التبیان نشان از انگیزه مولف در نگارش یک تفسیر تقریبی دارد. این امر در روش نقل روایات تفسیری به ویژه روایات اهل بیت(ع) اثرگذار بوده است. در سده های بعد روش تفسیری التبیان در برخی تفاسیر شیعه به ویژه مجمع البیان استفاده شده است. از سویی برخی پژوهشگران اهل سنت، روش اعتدال گرای طبرسی در مجمع البیان را ستوده و در نتیجه؛ این تفسیر تقریبی شناخته می شود، اما با توجه به قدمت التبیان و استفاده طبرسی از روش تفسیری طوسی؛ این رویکرد را ابتدا باید در التبیان جستجوکرد.

این پژوهش با روش کتابخانه ای و تحلیل متن به بررسی ویژگی های تقریبی روایی در این دو تفسیر پرداخته است. توجه به منابع غیر شیعی، نقل بسیاری از روایات پیامبر و حضرت علی(ع) از منابع اهل سنت، خودداری از نقل روایات فضایل اهل بیت(ع) و مذمت خلفاء و عدم نقل معارف شیعی به صورت صریح از جمله ویژگی های تقریبی این دو تفسیر می باشد استفاده ازمنابع بیشتر، نام بردن مصادر فریقین به ویژه شیعه، فراوانی روایات شیعی ذیل آیات به ویژه روایات فضایل، از جمله تفاوتهای مجمع البیان با التبیان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the approximate approach of Two Interpretations of Al-Tayban and of Majmaa Al-Bayan in the quoting traditions of the Ahlul-Bayt (AS)

نویسندگان [English]

  • sayed hosein mosavi 1
  • Amir Ahmad nezhad 2
1 Islamic Azad University Isfahan Amir Ahmad nezhad
2 Assistant Professor, Department of the Quranic Sciences and Hadith, Isfahan University
چکیده [English]

The existence of some common features of the‌‌‌ ‌interpretation‌ of the Shia‌ and Sunni ‌in Al-Tibbyan shows author's motivation to write an approximate interpretation.This has been influential in the way of the quoting Interpretative traditions,‌especially the traditions of ahlul-Bait.In the following centuries, interpretive method of Al-Tibbyan was‌used in‌some‌‌ Shiite interpretations, especially the MajmaaAl-Bayan.On the other hand, some Sunni scholars praise the moderate method of Tabarsi and as a result, MajmaaAl-Bayan is known an approximate interpretation, According to the age Al-Tibbyan and use of the Tusi interpretive ‌method by Tabarsi,‌this approach must be searched in al-Tibbyan.This study, by using the library method and text analysis, explores the approximate features of Quoting in these interpretations.Attention to non-Shi'a sources, the quoting of many traditions of Prophet and Imam Ali from Sunni sources, the restraint to the quoting of the primacy traditions of Ahlul-Bayt and the blaming Caliphs, and the Lack of quotation of the Shi'i teachings explicitly are among the approximate attributes of two interpretations.

use of more resources, mentioning of the Shia and Sunni resources, especially the Shia, abundance of the Shiite traditions Below the verses, especially the traditions of superiority , including the differences of Majmaa Al-Bayan with al-Tibbyan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Tebayan fi Tafsir al-Quran
  • Sheikh Tusi
  • Majmaa Al-Bayan
  • Tabrasi
  • approximate interpretation
CAPTCHA Image