سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء

10.22091/ptt.2022.6712.1946

چکیده

مفسران فریقین در تبیین مفهوم آیه 53 فصلت، مشهور به آیه آفاق و انفس، نظرات همسویی ابراز نکرده‌اند؛ لذا مراد از آیات آفاقی، آیات انفسی، متعلّق حقّ و معنای شهید در این آیه به روشنی مشخص نیست. نظر به اهمیت کشف مراد الهی از این کریمه، پژوهه حاضر مدعی است که راز برون‌رفت از این تشتّت آراء، تبیین دقیق متعلّق «حقّ» و وجه تناسب صدر با ذیل آیه شریفه می‌باشد. از این رو در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- انتقادی و پس از عرضه یک طبقه‌بندی اجتهادی از گونه‌های مختلف این ارتباط در میان آثار مفسران، رویکرد نوینی به عنوان رویکرد معیار، پیشنهاد شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که انتساب قرآن و آورنده آن به «ربّ العالمین»، امر حقّی است که از دو طریق مستقل و البته غیرهم‌رتبه:1- ارائه آیات آفاقی و انفسی 2- شهادت مُکفی الهی بر این موضوع، توسط مشرکان حجاز قابل ردیابی بوده است. در این رویکرد، ارائه آیات آفاقی و انفسی از معنای مصطلح و رایج برآمده از جریان صوفی‌- عرفانی بیگانه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad musavi moqaddam 1
  • ali rad 1
  • majid zarei 2
  • kothar Qasemi 3
1 Associate professor of college og farabi, university of tehran
2 Tehran university; Farabi campus
3 ph.d student of Quran and hadith sciences, Al-Zahra university
چکیده [English]

The commentators of the Shiite and Sunni not expressed similar views in explaining the meaning of verse 53 of the chapter Fussilat, known as the verse of horizons and souls; therefore, the meaning of Afaqi verses, psychic verses, related to the truth and meaning of the witness in this verse is not clear. Given the importance of discovering the divine purpose of this verse, the present study claims that the secret of getting out of this divergence of opinions is the precise explanation of the meaning of "truth" and the proportionality of first with the following verse. Hence in this article using the analytical-critical method and after presenting an ijtihad classification of the various types of this relationship among the works of commentators, a new approach has been proposed as a benchmark approach. The results of the research show that the attribution of the Qur'an and its bringer to the "Lord of the Worlds", It is a right that can be done in two independent and, of course, unequal ways: 1- Presenting horizon and psychic verses 2- Sufficient divine testimony on this subject, It can be traced by the Hejaz polytheists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse 53 Fussilat
  • Belonging to the truth
  • Witness
  • Horizons and souls
  • Shiite and Sunni commentators
CAPTCHA Image