بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقق هدف از خلقت در آیه 56 سوره‌ ذاریات

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 جمهوری اسلامی ایران، استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، دانشگاه دولتی گنبد کاووس، دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه الهیات، علوم

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد. ایران

چکیده

مسأله هدف آفرینش در آیه 56 سوره ذاریات، یکی از مسائلی است که تفاسیر متعددی درباره آن انجام شده است. ، با جمع­آوری داده­های کتابخانه­ای و روش پردازش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی تفاسیر فریقین، بنیان این دگرگونی برداشت را اختلاف مدارس و رویکرد تفسیری مفسران قلمداد کرده است. یافته‌ای که بر اساس آن می­توان آراء اهل تفسیر را در سه دسته ارزیابی نمود: دسته­ نخست، تنها مؤمنانِ جن و انس را مخاطبان آیه دانسته و این­گونه هیچ اشکالی را متوجه آیه نمی­دانند. دسته­ دوم، با توجه دادن به غرض­محوری حرف لام در «لِیَعبُدونَ»، متعرض هیچ­گونه بحث اعتقادی مرتبط با آیه نشده­اند؛ درحالی‌که دسته­ سوم، با عام تلقی کردن خطاب آیه و مشکلِ تحقق نیافتن هدف خلقت درباره­ نافرمانان ثقلین، در پی حل پیچ معنایی عارض شده درباره­ افعال الهی هستند. در این میان، بعضی با تلاش­هایی باورمندانه، سعی در دفع این اشکال نموده­ و گروهی با رویکرد عصری و نجات­بخش دانستن آموزه­ عبادت، خود را از معضل نظری مطرح‌شده رهانیده و با مطلوب خواندن عبادت و نقش بسزای آن در تقویت ایمان، رستگاری مخاطبان در دو سرای را مقصود خدای متعال از این گزاره وحیانی دانسته­ اند.
 
 

تازه های تحقیق

 

این نوشتار که برای بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقق هدف از خلقت در آیه 56 سوره­ ذاریات نگاشته شده است، با بررسی و تحلیل محتوای تفاسیر فریقین، دریافت که تفاسیر یادشده در مسیر فهم و تفهیم این آیه، رویکرد دوگانه­ مخاطب­سنجی را دنبال کرده و به بیان نکات قابل‌تأملی پرداخته­اند. ازاین‌رو در فرجام تحقیق، پس از تلخیصِ الگوی تفسیری تفاسیر فریقین در معناسنجی و تفسیر این آیه، به اقتضایِ نتیجه­ پژوهش، نقاط ضعف و قوت تفاسیر فریقین را با تمرکز بر آیه­ موردتحقیق عرضه می­کنیم:

 1. مفسران دو تفسیر برای این آیه عرضه کرده­اند: دیدگاه نخست، آیه را متعلق به مؤمنان اهل طاعت دانسته و دیدگاه دوم که بخش غالب آرای تفسیری را به خود اختصاص داده، با رویکردی عام، مخاطب آیه را تمامی جن و انس قلمداد کرده است. دیدگاهی که آیه را تنها به اهل ایمان از ثقلین اختصاص داده و دیگر در تنگنای عدم امتثال برخی از نافرمانان قرار نگرفته اما دیدگاه تعمیم بخش، تلاش­هایی را در جهت دفع اشکال عدم عبادت برخی از جن و انس و مسأله تحقق اراده­ خداوند نموده است.
 2. مهم­ترین نقاط قوت تفاسیر فریقین در تفسیر آیه 56 سوره ذاریات عبارتند از:

ـ دغدغه­مندی مفسران فریقین در تبیین و دفع اشکال «عبادت و نافرمانی» در آیه موردبحث، مسأله­ای است که موردنظر بیش­تر مفسران فریقین، قرار گرفته است.

ـ مفسران فریقین در تحلیل معنای آیه و عرضه تفسیر، کوشش گسترده­ای کرده و روش­های متنوعی را دنبال نموده­اند. برخی به ذکر ادله­ نقلی، عقلی و لغوی موافق و مخالف با دیدگاه تفسیری خود پرداخته و بعضی تنها به گزارش ادله موافق با تفسیر خود بسنده کرده­اند.

ـ مفسران متقدم و متأخر شیعه، با وام‌داری از روایات تفسیری اهل‌بیت (ع) در تفسیر آیه، میان علت و حکمت خلقت فرق نهاده و با گام نهادن در راهی مشترک، بر تنگنای تعلیل هدف خلقت و تناسب آن با اراده الهی فائق آمده­اند.

ـ غالب مفسران متأخر قرآن، به جای پرداخت به جزئیات نظری و اعتقادی درباره آیه، موضوع اهمیت آگاهی بندگان از تکلیف عبادت و دامنه­ گسترده اثرگذاری بر حیات دنیوی و اخروی را هدف قرار داده و در این مسیر معنایی فراگیر از مفهوم عبادت عرضه کرده­ و آن را فراخ­تر از چهارچوب تکالیف عبادی شناخته‌شده دانسته­اند. رویکردی به‌ سبب جامع­نگری و تأکید بر جنبه­ هدایت­گری عام قرآنی، نه‌تنها رنگ و بوی مذهبی خاص را به خود نگرفته بلکه با گرایشی جهان­شمول، سعی در تبیین و رساندن پیام قرآن دارد.

 1. محققان این اثر، دریافتند که کاستی­هایی در رویکرد تفسیر مفسران فریقین به تفسیر آیه موردنظر وجود دارد؛ کاستی­هایی که گرچه به سبب شیوه تفسیری برگزیده توسط این مفسران، گاه قابل‌چشم‌پوشی است، در برخی موارد همچنان برجای خود ماندگار و بر چگونگی تفسیر آنان تأثیرگذار بوده است؛ از جمله:

ـ بنیان حداکثری تفسیر آیه بر آرای تفسیری سلف با محوریت صحابه و تابعین در تقسیم­ دوگانه مخاطب عام و خاص؛

این کاستی که در تفاسیر اهل سنت بیش‌تر نمایان است، شاید در تفاسیر روایی مورد اغماض باشد اما در تفاسیر با رویکرد اجتهادی پذیرفتنی نیست. باید افزود که در میان تفاسیر مأثور نیز شیوه­ واحد و اعتمادپذیری در ترجیح یکی از دو رأی روایی در تفسیر آیه وجود ندارد. به‌گونه‌ای که برخی از مفسران یادشده، تنها به گزارش اقوال سلف در دوسویه­ خطاب عام و خاص پرداخته و باوجود قابل‌جمع نبودن این دو جانبِ متقابل، هیچ­کدام را ترجیح نداده­اند. برخی دیگر تنها بر طرف موافق با دیدگاه خویش متمایل شده و فقط به ذکر روایات همسو با آن پرداخته­اند. دسته­ دیگر نیز باوجود گزارش تفصیلی تمامی اقوال، بدون بیان مرجّحات تفسیری و حدیثی خود، به یک‌سو روی آورده و تفسیر خویش را سامان داده­اند.

ـ اشعری­نگری در تفسیر آیه و در نظر نداشتن قول متفاوت، رویکرد غالب تفاسیر اهل سنت؛

 

تا حد بسیاری رایج و شاید خدشه­ناپذیر باشد که مفسران اهل سنت، هنگام پردازش آیات اعتقادی قرآن، تنها بر اساس مبنای باور خویش اقدام به تفسیر کنند. آن­طور که به گزارش دیدگاه شیعه نپردازند و یا این­که تنها آن را مستند نقد خویش قرار دهند؛ اما رویکرد همه­جانبه در نقد دیدگاه ناهمگون و برآمده از مکتب تفسیری نزدیک به ایشان که همان جریان اعتزال است، امری قابل‌توجه در تفسیر آیه 56 سوره ذاریات است که نمونه­یابی این امر در دیگر آیات قرآن، با محوریت آیات اعتقادی خود می­تواند سرآغاز پژوهش­های مستقل باشد.

 ـ باوجود تکرار فراوان روایات درباره مفهوم ولایت و تأثیر آن بر تفسیر قرآن در منابع تفسیری شیعی، همچنان مسأله­ عرضه الگو و طرحی فراگیر که به‌صورت منسجم و کارا در تفسیر قرآن استفاده شود، پابرجاست. مسأله­ای که به پیوست تفسیر روایی شیعه به دیدگاه مخاطب خاص، در آیه 56 سوره ذاریات و آیات دیگر قرآن منجر شده که بر اساس همین الگو تفسیر گشته و با موضوع هدایت عام در قرآن در تضادی آشکار است.

ـ ضعف مشترک تفاسیر فریقین در تفسیر آیه موردبحث، در نظر نداشتن مفهوم قرآنی واژه عبادت در گفتمان قرآن است؛ آن‌چنان‌که در رویکرد خاص­گزین مخاطب، گویا عبادت، معادلی برای فرمان‌پذیری و نافرمانی در حوزه قوانین شرعی در نظر گرفته شده و در رویکرد عام­گزین خطاب، عبادت در معنای لغوی خود به کار گرفته شده است.

ـ نبود نگاه جامع و فراگیر به‌تمامی آیات قرآن در عرصه­ هدف از خلقت که زمینه­­ساز تحلیل و تفسیری ناتمام می­شود، کاستی دیگری است که در بیش‌تر تفاسیر فریقین مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Views of Shiite and Sunni Exegetes on How the Purpose of Creation is Actualized in Verse 56 of al-Ḍariyat

نویسندگان [English]

 • Sayedmahdi Rahmati 1
 • Fatima Haji Akbari 2
1 Islamic Republic of Iran, Golestan Province, Gonbad Kavous County, Gonbad Kavous State University, Faculty of Humanities, Assistant Professor of Theology. Quran and Hadith Sciences
2 AcaAssistant Prof., Quran and Hadith Sciences Department, Kosar University, Bojnurd, Iran | f.hajiakbari@kub.ac.ir
چکیده [English]

The issue of the purpose of creation in verse 56 of the chapter of al- Ḍariyat is one of the issues regarding which numerous interpretations have been made. The present research, through the collection of library data, a descriptive-analytic and comparative processing method of Shiite and Sunni exegesis, considers the root of this difference in understanding lies upon the difference in the schools and exegetic approaches of the exegetes. This is a finding based on which, one can assess the views of the exegetes in three groups: the first, considers only the believers among the jinn and men to be the addressees of the verse and as such, they do not see any problem with the verse. The second group, considering the central purpose of the letter lām in the word liyaʿbudūn, does not subject the verse to any kind of belief-related discussion whereas the third group, by considering the address of the verse to be general and the problem of the purpose of creation not being realized regarding those who rebel against the Thiqlayn (the two weighty objects, i.e., the Quran and the Ahlulbayt of the Holy Prophet) seeks to solve the semantic complication that has arisen regarding divine actions. Among them, some have sought to eliminate this problem through credible efforts while another group has freed itself from the proposed theoretical problem through a contemporary approach and considering the doctrine of worship as being redemptive and by regarding worship as desirable and its important role in the strengthening of faith, they have considered the salvation of the addressees in the two worlds (this and the next) to be God’s intent from this revelatory proposition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • creation
 • purpose
 • worship
 • Quran
 • comparative exegesis
 1.  

  این نوشتار که برای بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقق هدف از خلقت در آیه 56 سوره­ ذاریات نگاشته شده است، با بررسی و تحلیل محتوای تفاسیر فریقین، دریافت که تفاسیر یادشده در مسیر فهم و تفهیم این آیه، رویکرد دوگانه­ مخاطب­سنجی را دنبال کرده و به بیان نکات قابل‌تأملی پرداخته­اند. ازاین‌رو در فرجام تحقیق، پس از تلخیصِ الگوی تفسیری تفاسیر فریقین در معناسنجی و تفسیر این آیه، به اقتضایِ نتیجه­ پژوهش، نقاط ضعف و قوت تفاسیر فریقین را با تمرکز بر آیه­ موردتحقیق عرضه می­کنیم:

  1. مفسران دو تفسیر برای این آیه عرضه کرده­اند: دیدگاه نخست، آیه را متعلق به مؤمنان اهل طاعت دانسته و دیدگاه دوم که بخش غالب آرای تفسیری را به خود اختصاص داده، با رویکردی عام، مخاطب آیه را تمامی جن و انس قلمداد کرده است. دیدگاهی که آیه را تنها به اهل ایمان از ثقلین اختصاص داده و دیگر در تنگنای عدم امتثال برخی از نافرمانان قرار نگرفته اما دیدگاه تعمیم بخش، تلاش­هایی را در جهت دفع اشکال عدم عبادت برخی از جن و انس و مسأله تحقق اراده­ خداوند نموده است.
  2. مهم­ترین نقاط قوت تفاسیر فریقین در تفسیر آیه 56 سوره ذاریات عبارتند از:

  ـ دغدغه­مندی مفسران فریقین در تبیین و دفع اشکال «عبادت و نافرمانی» در آیه موردبحث، مسأله­ای است که موردنظر بیش­تر مفسران فریقین، قرار گرفته است.

  ـ مفسران فریقین در تحلیل معنای آیه و عرضه تفسیر، کوشش گسترده­ای کرده و روش­های متنوعی را دنبال نموده­اند. برخی به ذکر ادله­ نقلی، عقلی و لغوی موافق و مخالف با دیدگاه تفسیری خود پرداخته و بعضی تنها به گزارش ادله موافق با تفسیر خود بسنده کرده­اند.

  ـ مفسران متقدم و متأخر شیعه، با وام‌داری از روایات تفسیری اهل‌بیت (ع) در تفسیر آیه، میان علت و حکمت خلقت فرق نهاده و با گام نهادن در راهی مشترک، بر تنگنای تعلیل هدف خلقت و تناسب آن با اراده الهی فائق آمده­اند.

  ـ غالب مفسران متأخر قرآن، به جای پرداخت به جزئیات نظری و اعتقادی درباره آیه، موضوع اهمیت آگاهی بندگان از تکلیف عبادت و دامنه­ گسترده اثرگذاری بر حیات دنیوی و اخروی را هدف قرار داده و در این مسیر معنایی فراگیر از مفهوم عبادت عرضه کرده­ و آن را فراخ­تر از چهارچوب تکالیف عبادی شناخته‌شده دانسته­اند. رویکردی به‌ سبب جامع­نگری و تأکید بر جنبه­ هدایت­گری عام قرآنی، نه‌تنها رنگ و بوی مذهبی خاص را به خود نگرفته بلکه با گرایشی جهان­شمول، سعی در تبیین و رساندن پیام قرآن دارد.

  1. محققان این اثر، دریافتند که کاستی­هایی در رویکرد تفسیر مفسران فریقین به تفسیر آیه موردنظر وجود دارد؛ کاستی­هایی که گرچه به سبب شیوه تفسیری برگزیده توسط این مفسران، گاه قابل‌چشم‌پوشی است، در برخی موارد همچنان برجای خود ماندگار و بر چگونگی تفسیر آنان تأثیرگذار بوده است؛ از جمله:

  ـ بنیان حداکثری تفسیر آیه بر آرای تفسیری سلف با محوریت صحابه و تابعین در تقسیم­ دوگانه مخاطب عام و خاص؛

  این کاستی که در تفاسیر اهل سنت بیش‌تر نمایان است، شاید در تفاسیر روایی مورد اغماض باشد اما در تفاسیر با رویکرد اجتهادی پذیرفتنی نیست. باید افزود که در میان تفاسیر مأثور نیز شیوه­ واحد و اعتمادپذیری در ترجیح یکی از دو رأی روایی در تفسیر آیه وجود ندارد. به‌گونه‌ای که برخی از مفسران یادشده، تنها به گزارش اقوال سلف در دوسویه­ خطاب عام و خاص پرداخته و باوجود قابل‌جمع نبودن این دو جانبِ متقابل، هیچ­کدام را ترجیح نداده­اند. برخی دیگر تنها بر طرف موافق با دیدگاه خویش متمایل شده و فقط به ذکر روایات همسو با آن پرداخته­اند. دسته­ دیگر نیز باوجود گزارش تفصیلی تمامی اقوال، بدون بیان مرجّحات تفسیری و حدیثی خود، به یک‌سو روی آورده و تفسیر خویش را سامان داده­اند.

  ـ اشعری­نگری در تفسیر آیه و در نظر نداشتن قول متفاوت، رویکرد غالب تفاسیر اهل سنت؛

   

  تا حد بسیاری رایج و شاید خدشه­ناپذیر باشد که مفسران اهل سنت، هنگام پردازش آیات اعتقادی قرآن، تنها بر اساس مبنای باور خویش اقدام به تفسیر کنند. آن­طور که به گزارش دیدگاه شیعه نپردازند و یا این­که تنها آن را مستند نقد خویش قرار دهند؛ اما رویکرد همه­جانبه در نقد دیدگاه ناهمگون و برآمده از مکتب تفسیری نزدیک به ایشان که همان جریان اعتزال است، امری قابل‌توجه در تفسیر آیه 56 سوره ذاریات است که نمونه­یابی این امر در دیگر آیات قرآن، با محوریت آیات اعتقادی خود می­تواند سرآغاز پژوهش­های مستقل باشد.

   ـ باوجود تکرار فراوان روایات درباره مفهوم ولایت و تأثیر آن بر تفسیر قرآن در منابع تفسیری شیعی، همچنان مسأله­ عرضه الگو و طرحی فراگیر که به‌صورت منسجم و کارا در تفسیر قرآن استفاده شود، پابرجاست. مسأله­ای که به پیوست تفسیر روایی شیعه به دیدگاه مخاطب خاص، در آیه 56 سوره ذاریات و آیات دیگر قرآن منجر شده که بر اساس همین الگو تفسیر گشته و با موضوع هدایت عام در قرآن در تضادی آشکار است.

  ـ ضعف مشترک تفاسیر فریقین در تفسیر آیه موردبحث، در نظر نداشتن مفهوم قرآنی واژه عبادت در گفتمان قرآن است؛ آن‌چنان‌که در رویکرد خاص­گزین مخاطب، گویا عبادت، معادلی برای فرمان‌پذیری و نافرمانی در حوزه قوانین شرعی در نظر گرفته شده و در رویکرد عام­گزین خطاب، عبادت در معنای لغوی خود به کار گرفته شده است.

  ـ نبود نگاه جامع و فراگیر به‌تمامی آیات قرآن در عرصه­ هدف از خلقت که زمینه­­ساز تحلیل و تفسیری ناتمام می­شود، کاستی دیگری است که در بیش‌تر تفاسیر فریقین مشهود است.

   

   

  منابع

  قرآن کریم.

  1. آلوسی، محمود (1415 ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  2. ابن شهرآشوب، محمد (1369 ش)، متشابه القرآن و مختلفه‏، قم: بیدار.
  3. ابن عطیه، عبدالحق (1991 م)، المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، قطر: رئاسة المحاکم الشرعیة.
  4. ابن کثیر، اسماعیل (1419 ق)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  5. ابن المنیر، احمد (1407 ق)، الانتصاف، بیروت: دارالکتاب العربی.
  6. ابوحیان، محمد (1420 ق)، البحر المحیط فى التفسیر، بیروت: دارالفکر.
  7. ابوالسعود، محمد (1983 م)، ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم‏، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  8. ابوالفتوح رازی، حسین (1408 ق)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن‏، مشهد: آستان قدس رضوی.
  9. اسماعیل، محمد بن بکر (1411 ق)، ابن جریر الطبری و منهجه فی التفسیر، القاهره: دارالمنار للطبع و النشر و التوزیع.
  10. امین اصفهانی، نصرت بیگم (بی­تا)، مخزن العرفان، بی­جا.
  11. ایازی، محمدعلی (۱۴۱۴ ق)، المفسرون حیاتهم و منهجهم، تهران: وزاره الثقافه و الارشاد اسلامی، موسسه الطباعه و النشر.
  12. باقلانی، ابوبکر (1413 ق)، الانصاف فیما یجب اعتقاده و لا یجوز الجهل به، القاهره: مکتبة الخانجی.
  13. بحرانی، سید هاشم (1415 ق)، البرهان فی تفسیر القرآن‏، قم: مؤسسه البعثة.
  14. بروجردی، محمدابراهیم (1366 ش)، تفسیر جامع، تهران: کتابخانه صدر.
  15. بغوی، حسین (2000 م)، معالم التنزیل‏، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  16. بقاعی، ابراهیم بن عمر (1995 م)، نظم الدرر فى تناسب الآیات و السور، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  17. بلاغی، عبد الحجة (1386 ق)، حجة التفاسیر و بلاغ الاکسیر، قم: حکمت.
  18. بیضاوی، عبدالله (1418 ق)، انوار التنزیل و اسرار التأویل‏، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  19. ثقفی تهرانی، محمد (1398 ق)، روان جاوید در تفسیر قرآن مجید، تهران: برهان.
  20. جرجانی، حسین (1378 ق)، جلاء الأذهان و جلاء الأحزان (تفسیر گازر)، تهران: دانشگاه تهران.
  21. حسینی همدانی، محمد (1404 ق)، انوار درخشان در تفسیر قرآن‏، تهران: لطفی.
  22. حویزی، عبد علی (1415 ق)، تفسیر نور الثقلین‏، قم: اسماعیلیان.
  23. خالدی، صلاح (2008 م)، تعریف الدارسین بمناهج المفسرین‏، دمشق: دارالقلم‏.
  24. درویش، محیی‌الدین (1415 ق)، اعراب القرآن و بیانه، دمشق: دار الارشاد للشئون الجامعیة.
  25. ذهبی، محمدحسین (1396 ق)، التفسیر و المفسرون، قاهره: دارالکتب الحدیثه.
  26. رازی، محمد بن عمر (1985 م)، مفاتیح الغیب، بیروت: دارالفکر.
  27. الزحیلی، وهبة بن مصطفی (1418 ق)، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، دمشق: دارالفکر.
  28. زرقانی، محمد عبدالعظیم (1943 م)، مناهل العرفان فی علوم القرآن‏، قاهره: دار احیاء التراث العربى.
  29. زمخشری، محمود (1407 ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی.
  30. سید مرتضی (علم الهدی)، علی بن الحسین (1431 ق)، نفائس التأویل‏، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات‏.
  31. شاه­عبدالعظیمی، حسین (1363 ش)، تفسیر اثناعشرى‏، قم: میقات.
  32. شربینی، محمد (1285 ق)، السراج المنیر، قاهره: مطبعة بولاق.
  33. شهرستانی، محمد (1425 ق)، نهایة الاقدام فی علم الکلام، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  34. صابونی، محمدعلی (1421 ق)، صفوة التفاسیر، بیروت: دارالفکر.
  35. صادقی تهرانی، محمد (1406 ق)، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه‏، قم: فرهنگ اسلامی.
  36. صفار، سالم (1420 ق)، نقد منهج التفسیر و المفسرین‏، بیروت: دارالهادی.
  37. طباطبایی، محمدحسین (1390 ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات‏.
  38. طبرسی، فضل بن حسن (1372 ش)، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن‏، تهران: ناصرخسرو.
  39. طبری، محمد بن جریر (1999 م)، جامع البیان فی تأویل القرآن، بیروت: دارالفکر.
  40. طنطاوی، محمد (1998 م)، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم. قاهره: دار نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع.
  41. طوسی، محمد بن حسن (بی­تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی‏.
  42. طیب، سید عبدالحسین (1369 ش)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: اسلام.
  43. عاملی، ابراهیم (1360 ش)، تفسیر عاملی، تهران: کتاب‌فروشی صدوق‏.
  44. عباس، فضل حسن (2007 م)، المفسرون مدارسهم و مناهجهم، عمان: دارالنفائس.
  45. عزیزان، میثم و محمدعلی تجری (1399 ش)، «بازشناسی اصلاح روش تفسیر»، دو فصلنامه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد: ش 104، ص 185-206.
  46. علوی مهر، حسین (1381 ش)، روش­ها و گرایش­هاى تفسیرى‏، قم: اسوه.
  47. فضل‌الله، محمدحسین (1419 ق)، من وحی القرآن، بیروت: دارالملاک‏.
  48. فیض کاشانی، مولی محسن (1415 ق)، الصافی، تهران: مکتبة الصدر.
  49. قاسمی، جمال‌الدین (1418 ق)، محاسن التأویل، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  50. قرائتی، محسن (1388 ش)، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگى درس‌هایی از قرآن‏.
  51. قرشی، علی‌اکبر (1375 ش)، تفسیر احسن الحدیث‏، تهران: بنیاد بعثت.
  52. قرطبی، محمد (1423 ق)، الجامع لاحکام القرآن، ریاض: دار عالم الکتب.
  53. القشیرى، عبدالکریم بن هوازن (2000 م)، لطائف الاشارات، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب‏.
  54. قطب، سیّد (1412 ق)، فی ظلال القرآن. بیروت/قاهره: دارالشروق.
  55. قمی، علی بن ابراهیم (1363 ش)، تفسیر القمی‏، قم: دارالکتاب.
  56. قمی مشهدی، محمد (1368 ش)، تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب، تهران: سازمان چاپ و انتشارات‏.
  57. کاشانی، فتح‌الله (1336 ش)، منهج الصادقین فی الزام المخالفین‏، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه.
  58. مدرسی، محمدتقی (1419 ق)، من هدی القرآن، تهران: دار محبی الحسین‏.
  59. معرفت، محمدهادی (1418 ق)، التفسیر و المفسرون، مشهد: دانشگاه اسلامی رضوی‏.
  60. مغنیه، محمدجواد (1424 ق)، التفسیر الکاشف، قم: دارالکتاب الإسلامی‏.
  61. مکارم شیرازی، ناصر (1371 ش)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
CAPTCHA Image