تأثیر جنسیت در تفسیر (مطالعه تطبیقی دیدگاه مجتهده امین و آمنه ودود با مفسران مرد در آیات مرتبط با زنان)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، گروه الهیات و معارف اسلامی، ایمیل: z.shams@qom.ac.ir

2 استادیار، دانشگاه کاشان، گروه الهیات و معارف اسلامی، ایمیل: mahetaban255@gmail.com

چکیده

خوانش زنانه­ یکی از خوانش­های امروزی از قرآن است. برخی با انگیزه دفاع از حقوق زنان، چون اغلب تفاسیر توسط مردان انجام شده، رویکرد تفاسیر را مردسالارانه دانسته و با بازخوانی آیات، موجب دگراندیشی­هایی شده­اند. هدف این نوشتار تطبیقی- تحلیلی که مبتنی بر منابع اسنادی انجام شده، مشخص نمودن اثر جنسیت در برداشت ان است. بدین منظور دیدگاه دو مفسر معاصر زن (بانو امین و خانم ودود) در آیات چالشی که اندیشه سود مردان و زیان زنان را به ذهن متبادر می­نماید، جمع‌آوری و با نظر مفسران مرد مقایسه شده . ازآنجاکه معیار قطعی برای سنجش تأثیر جنسیت در فهم افراد وجود ندارد، برداشت­ آنان با یکدیگر و سایر مفسران مرد مقایسه شده­ است. تفاوت­ در برداشت مفسران منتخب به‌رغم هم‌جنس بودنشان و این‌که در موارد اشتراک و افتراق نظریاتشان، همواره مفسران مردی وجود دارند که با هرکدام هم‌عقیده هستند، نشان می­دهد جنسیت به‌تنهایی، عاملی در اتخاذ نگرشی خاص نزد مفسران نیست. نتیجه آن‌که جنسیت، امری نسبی و اثر آن در مفسران، متفاوت است. به استناد کثرت مواردی که خانم ودود موافق و بانو امین مخالف حقوق ظاهری زنان نظر داشته­اند، می­توان گفت کتاب مخزن العرفان  نسبت به کتاب قرآن و زن، سوگیری جنسیتی کم‌تری دارد.
 

تازه های تحقیق

نتیجه­

این نکته که دیدگاه خانم ودود بیش‌تر با مفسران مرد متأخر هم سویی دارد، گویای این حقیقت است که با گذر زمان، مفسران مرد نیز به جایگاه زنان توجه بیش‌تری داشته­اند، هرچند نمی­توان ادعای تضییع حقوق زنان را به مفسران متقدم نسبت داد؛ لذا پیش‌بینی می­شود عرصه تفسیر در آینده، شاهد گرایش زنانه­ بیش‌تری باشد.

خانم ودود برخی احکام مانند قوامیت مردان، ضرب زنان، اطاعت زنان از مردان، تعدد زوجات و شهادت زنان در محکمه را مختص عصر نزول می­داند؛ درحالی‌که مجتهده امین، ضمن داشتن استقلال نظر نسبت به مفسران سابق، در موارد متعددی با استناد به قرائنی ازجمله روایات (که خانم ودود به آن توجه نداشته) و نظر سایر مفسران، نظری خلاف ایشان دارد.

 مفسران منتخب در مواردی چون: از نفس واحد دانستن خلقت زن و مرد، مخالفت با فریب آدم (ع) توسط حوا و یا خلقت حوا از دنده چپ آدم (ع)، هم‌عقیده‌اند و به‌رغم هم‌جنس بودنشان در مواردی چون پذیرش جواز سلطه مردان بر زنان در معنای قوامیت، تنبیه بدنی زنان، تعدد زوجات و حکمرانی زنان اختلاف‌نظر دارند. ضمن اذعان به تفاوت­های تفسیری که در طول چهارده قرن بین مفسران مرد وجود داشته، بودن مفسران مرد هم‌عقیده با مجتهده امین، در مباحثی که ظاهراً علیه حقوق زنان است و نیز برداشت مفسران مرد هم سو با خانم ودود (برخلاف سایر مفسران هم‌عقیده با مجتهده امین)، منفعت زنان را به ذهن متبادر می­کند و نشان می­دهد جنسیت، عامل تعیین‌کننده­ای در نظر مفسران نیست؛ لذا ادعای مردسالارانه یا زن‌ستیز بودن تفاسیر درست نیست، هرچند دلیلی برای انکار اثر جنسیت در برداشت­ از قرآن (همانند هر متن دیگری) هم وجود ندارد. تنها به استناد کثرت مواردی که مجتهده امین نسبت به خانم ودود، نظری علیه منفعت ظاهری زنان دارد می­توان گفت: مخزن العرفان نسبت به قرآن و زن، سوگیری جنسیتی کم‌تری دارد و قطعاً "جنسیت "، عاملی برای دست کشیدن از سایر قرائن در نظر بانو امین نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender on Quranic Exegesis (A Comparative Study of the views of Mujtahida Amin and Amina Wadud with Male Exegetes in Verses related to Women)

نویسندگان [English]

 • Zeinab Shams 1
 • Mostafa Abbasi Moghadam 2
1 Ph.D. candidate, Quran and Hadith Sciences, University of Kashan, Department of Islamic Theology and Teachings
2 Assistant Prof., University of Kashan, Department of Islamic Theology and Teachings | mahetaban255@gmail.com
چکیده [English]

A feminist reading is one of the types of readings of the Quran today. Some have considered the approach of interpretations to be patriarchal and a re-reading of the verses has led them to have divergent ideas with the intent to defend women’s rights as many of the exegeses have been written by men. The goal of this comparative-analytic article, which has been written based on documented sources, is to specify the effect of gender on the understanding of the exegetes. Thus, the views of two contemporary women exegetes (Bano Amin and Ms. Wadud) regarding the challenging verses that bring to mind the benefit of men and loss of women have been gathered and compared with the views of male exegetes. Since there is no definitive criterion to assess the effect of gender on the understanding of individuals, their understanding has been compared to each and other male exegetes. The difference in the understanding of the chosen exegetes despite being of the same gender and that there are always male exegetes who share their views in the common and differing instances shows that gender alone is not a factor in adopting a particular view among exegetes. As a result, gender is a relative matter and its effect on interpreters is different. Based on a multitude of instances where Ms. Wadud’s views were for and Bano Amin’s were against the apparent rights of women, it can be said that Makhzan al-ʿIrfān has less gender bias compared to Quran va Zan (Quran and Women).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amina Wadud
 • Bano Amin
 • Quran va Zan (Quran and Women)
 • the effect of gender on exegesis
 1. * قرآن کریم.

  1. آلوسی، محمود (1415 ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  2. ابن اثیر، مبارک بن محمد (1367 ش)، النهایةفی غریب الحدیث و الاثر، قم: اسماعیلیان.
  3. ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی (1422 ق)، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت: دارالکتب العربی.
  4. ابن عاشور، محمد بن طاهر (1422 ق)، التحریر و التنویر، بیروت: موسسه التاریخ العربی.
  5. ابن عطیه، عبدالحق بن غالب (1422 ق)، المحرز الوجیز فی التفسیر الکتاب العزیز، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  6. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (1419 ق)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  7. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی (1408 ق)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش­های اسلامی.
  8. ابوزید، نصر حامد (1999 م)، دوائر الخوف قرائة فى خطاب المرأة ، چاپ اول، لبنان: المرکز الثقافی العربی.
  9. امین، قاسم (1899 م)، تحریرالمرأة، القاهره: المجلس الأعلى للثقافة.
  10. امین، نصرت بیگم (بی­تا)، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، بی­جا.
  11. بغدادی، علاءالدین (1415 ق)، تفسیر الخازن (لباب تأویل فی معانی التنزیل)، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  12. بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر (1417 ق)، انساب الاشراف، بیروت: دارالفکر.
  13. بلاغی نجفی، محمدجواد (1420 ق)، آلاء الرحمان فی تفسیر القرآن، قم: بنیاد بعثت.
  14. جوادی آملی، عبدالله (1385 ش)، تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ سوم، قم: اسراء.
  15. جوادی آملی، عبدالله (1388 ش)، زن در آیینه جلال و جمال، چاپ نوزدهم، قم: اسراء.
  16. جوادی آملی، عبدالله (1389 ش)، تفسیر تسنیم، چاپ دوم، قم: اسراء.
  17. حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409 ق)، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل­البیت (ع)
  18. حسینی جرجانی، امیر ابوالفتوح (1404 ق)، آیات الاحکام (جرجانی)، تهران: نوید.
  19. حسینی شاه‌عبدالعظیمی، حسین بن احمد (1363 ش)، تفسیر اثناعشری، تهران: میقات.
  20. حسینی همدانی، محمد (1404 ق)، انوار درخشان در تفسیر قرآن، تهران: لطفی.
  21. حلی، حسین بن یوسف (1413 ق)، قواعد الأحکام فى معرفة الحلال و الحرام، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
  22. خوانساری، احمد (1405 ق)، جامع المدارک فى شرح مختصر النافع، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  23. دروزه، محمد عزت (1421 ق)، التفسیر الحدیث: ترتیب السور حسب النزول، چاپ دوم، بیروت: دارالغرب السلامی.
  24. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1388 ش)،المفردات فی غریب القرآن، چاپ چهارم، تهران: نشر مرتضوی.
  25. رشید رضا، محمد (1414 ق)، تفسیر القران الکریم (المنار)، بیروت: دارالمعرفه.
  26. روحی، کاووس (1394 ش)، نقد و ترجمه قرآن و زن (بازخوانی و تفسیر متن مقدس، قرآن مجید از منظر یک زن)، تهران: نشر علمی.
  27. زمخشری، محمد بن عمر (1407 ق)، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربی.
  28. سبزواری، عبدالاعلی (1428 ق)،مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، قم: دارالتفسیر.
  29. سورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد (1380 ش)، تفسیر سورآبادی، تهران: فرهنگ نشر نو.
  30. شکر بیگی، نرگس و مرضیه راجی (1399 ش)، «خوانشی نو از تأثیر جنسیت بر تفسیر قرآن کریم با بررسی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت‌الله جوادی آملی»، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، سال 4، شماره 3.
  31. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1418 ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چاپ اول، قم: المعارف الإسلامیة.
  32. صادقی تهرانی، محمد (1406 ق)، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، چاپ دوم،. قم: انتشارات فرهنگ اسلامی.
  33. صدوق، محمد بن علی (1413 ق)، من لایحضرالفقیه، چاپ دوم،. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  34. طباطبایی، محمدحسین (1390 ق)، المیزان فی تفسیر القران، چاپ دوم، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
  35. طاهری قزوینی، علی‌اکبر (1380 ش)، ترجمه قرآن (طاهری)، تهران: قلم.
  36. طبرسی، فضل بن حسن (1372 ش)، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
  37. طبری، محمد بن جریر (1412 ق)، جامع البیان عن تأویل آی القرآن (تفسیر الطبری)، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفه.
  38. طریحی، فخرالدین بن محمد (1408 ق)،مجمع البحرین، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  39. طوسی، محمد بن حسن (بی­تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
  40. عاملی، ابراهیم (1360 ش)، تفسیر عاملی، تهران: کتاب‌فروشی صدوق.
  41. عبده، محمد (1427 ق)، الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده،مصر: دارالشروق.
  42. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه (1373 ش)، تفسیر نورالثقلین، چاپ چهاردهم، قم: اسماعیلیان.
  43. عقّاد، عباس محمود (بی­تا)، زن در قرآن، مترجم: علی‌اکبر کسمایی، تهران: نهضت زنان مسلمان.
  44. عیاشی، محمد بن مسعود (1380 ق)، تفسیر العیاشی، چاپ دوم، تهران: چاپخانه علمیه.
  45. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (1343 ق)، کنزالعرفان فی فقه القرآن، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران: مکتبة المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.
  46. فخر رازی، محمد بن عمر (1420 ق)، تفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  47. فضل‌الله، محمدحسین (1414 ق)، تأملات اسلامیه حول المرأة، بیروت: دارالملاک.
  48. فضل‌الله، محمدحسین (1419 ق)، من وحی القرآن، بیروت: دارالملاک.
  49. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (1415 ق)، تفسیر الصافی، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدر.
  50. قرائتی، محسن (1374 ش)، تفسیر نور، چاپ دوم، قم: در راه حق.
  51. قرطبی، محمد بن احمد (بی‏تا)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت: دارالفکر.
  52. قطب، سید (1425 ق)، فی ظلال القرآن، چاپ سی و پنجم، بیروت: دارالشروق.
  53. قمّی، علی بن ابراهیم (1404 ق)، تفسیر القمّی، چاپ سوم، قم: دارالکتاب.
  54. مراغی، احمد بن مصطفی (بی­تا)، تفسیر المراغی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  55. مصطفوی، حسن (1430 ق)، التحقیق فی کلمات القرآن، چاپ سوم، بیروت: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.
  56. مطهری، مرتضی (1373 ش)، «نظریات منتشرشده استاد مطهری پیرامون حقوق زن»، پیام زن، شماره 26.
  57. مطهری، مرتضی (1383 ش)، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ سی و هشتم، تهران: صدرا.
  58. مغنیه، محمدجواد (بی­تا)، التفسیر المبین، قم: بنیاد بعثت.
  59. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (1406 ق)، مجمع الفائدة و البرهان،قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
  60. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1371 ش)، تفسیر نمونه، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  61. موسوی اردبیلی، عبدالکریم (1423 ق)، فقه القضاء، چاپ دوم، قم: موسسه النشر لجامعة المفید رحمةالله‌.
  62. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (1385 ش)، الرسائل، قم: بوستان کتاب.
  63. نجفی، محمدحسن (1362 ش÷)، جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
  64. نسفی، ابو حفص نجم الدین محمد (1367 ش)، تفسیر نسفی، تهران: سروش.
  65. ودود، آمنه (1393 ش)، قرآن و زن، ترجمه اعظم پویا و معصومه اگاهی، تهران: انتشارات حکمت.
  66. Wadud, Amina,)2006 AD(,  Inside the Gender Jihad; Women’s Reform in Islam. Oxford: OneWord Publishers.

   

CAPTCHA Image