بررسی ردّ فاضل دیه در قصاص مرد دربرابر زن در تفاسیر کنزالعرفان فی فقه القرآن، زبدة البیان فی احکام القرآن، احکام القرآن و الجامع لاحکام القرآن

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 استاد جامعة المصطفی العالمیه

10.22091/ptt.2024.9874.2272

چکیده

ووجوب ردّ فاضل دیه در قصاص مرد در برابر زن ازجمله مسائل اختلافی فقهی فریقین است که در تفاسیر فقهی فریقین نیز راه یافته است. در این میان، تفاسیر کنزالعرفان فی فقه القرآن، زبدة البیان فی احکام القرآن، احکام القرآن و الجامع لأحکام القرآن به خاطر قدمت، از جایگاه ویژه برخوردار هستند. نبودن تحقیق مستقل در بررسی رد فاضل دیه در قصاص مرد دربرابر زن در تفاسیر چهارگانه ضرورت این پژوهش را می رساند. مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای درصدد بررسی دیدگاه و ادله مفسران چهارگانه در مسئله مذکور است. از بررسی مسئله بدست می آید که نکته مشترک جواز قصاص مرد دربرابر زن و وجود دلائل معتبر قرآنی و روائی براین نظریه است. استدلال جواز قصاص مذکور و استدلال عدم پرداخت فاضل دیه در قصاص مذکور از آیات قصاص (بقره/178، مائده/45، اسراء/33 و...) از نکات اختلافی به حساب می آیند. مفسران دوگانه اهل سنت به ویژه صاحب تفسیر احکام القرآن بر استدلال احکام دوگانه ذکرشده از عموم آیات قصاص پافشاری دارند؛ درحالی که مفسران دوگانه شیعه بر عدم دلالت آیات بر احکام مذکور اصراردارند. نبودن عموم و اطلاق مذکور آیات قصاص دلیل معتبر و مهم مفسران دوگانه شیعه بر نفی استدلال مذکور است. نظریه رد فاضل دیه در قصاص مرد دربرابر زن از روایات معتبر ودارای ترجیح بر روایات مخالف نیز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the payment of Fazel Diyeh in Qasas of a man against a woman in the Exegesis (Kanzal-Irfan fi Fiqah Al-Quran, Zubdah Al-Bayan Fi Ahkam Al- Quran, Aahqam Al-Qur'an and Al-Jameh Fi ahkam Al-Qur'an

نویسندگان [English]

 • Abbas Elahi 1
 • Syed Easar Hussain Shah 2
1 Member of the Faculty of Al-Mustafa International University, Qom, Iran
2 Professor of Al-Mustafa International University
چکیده [English]

The obligation of Fazil Diyeh in Qasas of a man against a woman is one of the controversial issues of Shia and Sunni jurisprudence, which has also found its way into the jurisprudence of Fariqin. In the meantime, the exegsis Like Kanzal-Irfan fi Fiqah Al-Quran, Zubadah Al-Bayan, Ahkam Al-Qur'an and Al-Jameh Le Ahkam Al-Qur'an have a special place due to their antiquity. The lack of independent research on the investigation of the mentioned issue makes this research necessary. The article, with a descriptive-analytical and library method, seeks to investigate the viewpoints and arguments of the four commentators mentioned. From the examination of the mentioned issue, it can be found that the common point is the permissibility of men's retaliation and the existence of authentic Qur'anic. The argument of the male issue as well as the argument of not paying Fadel Diyeh from the verses of qisas are considered important points of disagreement.The dual commentators of the Sunnis insist on the reasoning of the mentioned rulings from the general verses of retribution; While the two Shia commentators insist that the verses do not imply the mentioned rulings. The non-existence of general verses of retribution is a valid and important reason to reject the mentioned argument. The theory of rejecting Fazel Diyeh has reliable traditions and has preference over opposing traditions

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Payment of Fazil Diyah"
 • Retribution of a man against a woman"
 • Kenz al-Irfan fi fiqh al-Qur'
 • , "
 • Zubda al-Bayan fi Ahkam al-Qur'
 • , Ahkam al-Qur'
 • an, "
 • Al-Jameh Le Ahkam al-Qur'
 • an"
CAPTCHA Image