تفسیر مذهبی، چیستی، تشابه ها و تمایزها با تفسیر تطبیقی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استاد گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22091/ptt.2024.9170.2215

چکیده

امروزه تفسیر تطبیقی در کنار گسترش مباحث تطبیقی در سایر علوم از اهمیت و اقبال مضاعفی برخوردار شده اما یکی از آسیبهایی که تفسیر تطبیقی را به ویژه در حوزه آیات کلامی و فقهی تهدید می‌کند افتادن در ورطه تفسیر مذهبی است. از این رو ضرورت تمایز میان تفسیر تطبیقی و تفسیر مذهبی انکار ناپذیر است. جستار پیش‌رو به‌دنبال آن است تا با بهره‌گیری از روش متن‌پژوهی، بدین سوالات پاسخ دهد که: تفسیر مذهبی چیست؟ و چه تشابه‌ها و تمایزاتی با تفسیر تطبیقی دارد؟ با بررسی‌ای که انجام گرفت، بعد از معرفی ریشه‌های تفسیر مذهبی، و ارائه دو تعریف از آن، این نتیجه به دست آمد که تفسیر مذهبی با تفسیر تطبیقی در دو محورِ: وجود اشتراک و اختلاف، و مقایسه میان آرای تفسیر دو مذهب، با یکدیگر تشابه، و در چهار محورِ: گستره، مبانی، روش، و غایت و نتیجه با تفسیر تطبیقی تمایز دارد. به علاوه عامل روانی، یعنی تعلق خاطر مفسر به روش خاصی در تفسیر، یکی از عوامل مؤثر بر مذهبی شدن تفسیر معرفی شده است. هم‌چنین با اشاره به اینکه هر یک از تفسیر تطبیقی و مذهبی کارکرد خاص خود را دارند، بر ضرورت تفسیر مذهبی غیرمتعصبانه و مستدل تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Religious interpretation, what it is, similarities and differences with comparative interpretation

نویسنده [English]

  • sayed mahmood tayebhoseini
Professor of the Qur'anic Research Department of the Hozah and University Research Center
چکیده [English]

Nowadays, comparative interpretation has gained additional importance and luck along with the expansion of comparative topics in other sciences, but one of the harms that threatens comparative interpretation, especially in the field of theological and jurisprudential verses, is falling into the abyss of religious interpretation. Therefore, the necessity of distinguishing between comparative interpretation and religious interpretation is undeniable. The upcoming research seeks to answer these questions by using the textual research method: What is religious interpretation? And what are the similarities and differences with comparative interpretation? With the investigation that was done, after introducing the roots of religious interpretation and presenting two definitions of it, it was concluded that religious interpretation is a comparative interpretation in two axes: the existence of commonalities and differences, and the comparison between the opinions of two interpretations. Religion is similar to each other, and differs in four axes: scope, foundations, method, and end and result with comparative interpretation. In addition, the psychological factor, i.e., the exegete's belonging to a certain way in the interpretation, is one of the factors influencing the religiousness of the interpretation. Also, pointing out that each of the comparative and religious interpretations have their own function, the necessity of non-biased and reasoned religious interpretation has been emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Comparative interpretation"
  • Religious interpretation"
  • Similarity of comparative and religious interpretation"
  • Difference between comparative and religious interpretation"
  • , "
  • Approximate interpretation"
CAPTCHA Image