بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی وآلوسی در آیات صفات خبری

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوجستان

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22091/ptt.2024.9820.2270

چکیده

تفسیر " مفاتیح الغیب" فخر رازی و تفسیر "روح المعانی" آلوسی از تفاسیر برجسته اهل سنت به شمار می روند. مساله صفات خبری از جمله مباحث مهم در این دو تفسیر است. بیان صفات الهی به شکل های مختلف در آیات قرآن، مساله ای است که ذهن و اندیشه متکلّمان و مفسّران را از دیر باز به خود مشغول ساخته است. هدف این پژوهش؛ بررسی تطبیقی، نقد و ارزیابی دیدگاه دو مفسر در مسأله تاویل و تفویض صفات خبری است. که به روش تحلیلی -توصیفی با رویکرد تطبیقی انجام شده است. یافته ها و نتایج نشان می دهد ؛ کلام رازی در این مساله گوناگون است، وی در تفسیر مفاتیح الغیب،گاه تفویض توأم با تأویل را می‌ پسندد، گاه تأویل را مردود می‌داند، در مواردی ضمن پذیرش وجوب تأویل، تفویض را تقبیح می‌کند، مجوز تأویل از دیدگاه وی حکم عقل به ضرورت آن درجایی است که عقل معنای وضعی واژه قرآنی را نپذیرد. آلوسی در این مسأله تابع فخر نیست وی در روش، بیشتر به سلفیان تمایل دارد و جانب تفویض را ترجیح می دهد، تأویل را مشروط به تایید سلف، هماهنگی با زبان و ادبیات عرب و ضرورت دفع شبهه می داند. این نشان می دهد که اعتبار عقل و نقل نزد آن دو متفاوت است، و هردو، تأویل برخی آیات را – باشدت و ضعف- پذیرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative of Fakhr and Alousi's point of view on the verses of news attributes

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Noori 1
  • hossain khakpour 2
1 Member of scientific board of sistan and Balouchestan University
2 Faculty of Quranic Sciences and Tradition. Seminary. Sistan and balouchestan university. Zahedan. Iran
چکیده [English]

The similarity of Fakhrazi's theological views in the interpretation of "Mufatih al-Ghayb" and Alosi in the commentary of "Ruh al-Ma'ani" has led some researchers to consider "Ruh al-Ma'ani" the second version of "Mufatih al-Ghaib". The purpose of this research is to measure and evaluate the views of two scientists on the issue of interpretation and delegation of news attributes, which was done by analytical-descriptive method with a comparative approach. Findings and results show that Razi's words are different in this matter.; Sometimes he likes delegation combined with taweel, sometimes he rejects taweel, in some cases he condemns taweel while accepting the obligation of taweel .From his point of view, the permission of interpretation is the ruling of the intellect in the case where the intellect does not accept the literal meaning of the Qur'anic word Alousi is not subject to Fakhr in this matter, he is more inclined to the Sufis in his method and prefers the side of delegation, he considers interpretation subject to the approval of the Salaf, harmony with the Arabic language and literature, and the necessity of dispelling doubt

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fakhrazi
  • Alousi
  • Taweel
  • Mufatih .verses of news attributes
CAPTCHA Image