تحلیل تطبیقی تفسیر قمی و تفسیر صافی در مسأله‌ی آیات مستثنیات

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت، دانشگاه اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22091/ptt.2024.10179.2297

چکیده

تطبیق تفسیر قمی و تفسیر صافی نمایانگر تفاوت عملکرد مؤلفان آنها در قبال آیات مستثنیات است؛ آیاتی که نزول آنها برخلاف نزول کل سوره تلقی می‌شود. اهمیت و ضرورت چنین تطبیقی از آن روست که در نگاه سطحی و ابتدایی چنین تصور می‌شود که مفسران در تفاسیر روایی بدون هیچ تلاش اجتهادی، صرفاً به گردآوری روایات مرتبط با الفاظ و عبارات آیات پرداخته‌اند. برخلاف این تصور، شواهد نشان می‌دهد که مؤلفان تفاسیر روایی هم‌چون سایر مفسران با تأثیرپذیری از شرایط زمینه‌ای در راستای کشف مراد آیات اجتهاد نموده‌اند و دست به گزینش و چینش روایات زده‌اند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی از طریق تطبیق این دو تفسیر و با کاربست مفهوم زمینه در نظریه‌های هرمنوتیک مؤلف‌محور، وجه تمایز آنها در مسئله آیات مستثنیات بررسی ‌می‌شود. ره‌آورد این تحقیق حاکی از افزایش تعداد آیات مستثنیات در تفسیر صافی نسبت به تفسیر قمی است. امری که در پرتو جریان افزایش تعداد مستثنیات در تألیفات قرآن‌پژوهان اسلامی در گذر زمان قابل تحلیل و ناشی از اقتباس فیض از مجمع‌البیان طبرسی در این باب می‌باشد. خلط میان معیار مکان و زمان در تعیین سور مکی و مدنی، پیش‌فرض‌های نادرست قرآن‌پژوهان هم‌چون عدم مواجهه پیامبر(ص) با اهل کتاب پیش از هجرت و ذکر اسباب نزولی که پذیرش صحت آنها محل تردید است، از مهم‌ترین زمینه‌های اثرگذار بر این تفاوت عملکرد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of Qomi's interpretation and Safi's interpretation in the issue of exceptions verses

نویسندگان [English]

  • َAli Ghafarzadeh 1
  • mahdi pichan 2
1 Assistant Professor Faculty of Theology and Ahl al-Bayt Education, Isfahan University, Iran.
2 PhD student of Quran and Hadith Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In a superficial view, it seems that the commentators in the narrative interpretations, without any effort of ijtihad, have only collected narrations related to the verses. Contrary to this idea, the evidence shows that the authors of narrative interpretations, have had ijtihad to discover the meaning of the verses, influenced by the context and have started to select and arrange the narrations. In this article, by comparing Qomi's interpretation and Safi's interpretation and by applying the concept of context in author-centered hermeneutic theories, the difference between these two interpretations is examined in the issue of the verses of exceptions. to be The comparison of these two interpretations shows the increase in the number of exceptions verses in Safi's interpretation compared to Qomi's interpretation. A matter that can be analyzed in the light of the increasing number of exceptions in the Qur'anic writings of Islamic scholars over time and is due to Faiz's adaptation of Tabarsi's Majma-o-al-Bayan in this chapter. The confusion between the criteria of place and time in determining the Meccan and Madani surahs, the incorrect assumptions of the Quran scholars, such as the lack of encounter of the Prophet with the Ahl-e-Ketab before the migration, and the mention of the sources of revelation, whose authenticity is doubtful, from The most important fields affecting this difference are performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exception verses"
  • Shia narrative interpretations"
  • Qomi interpretation"
  • , "
  • Safi interpretation"
  • role of the context"
  • ,"
  • role of the author"
CAPTCHA Image