بررسی تطبیقی آیات 50 تا 52 سوره فرقان در تفاسیر فریقین

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه یاسوج

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان شیراز

10.22091/ptt.2024.8980.2268

چکیده

یکی از مسائل مهم در تفسیر قرآن کریم، آگاهی از ارتباط آیات با یکدیگر، سیاق و مرجع ضمیر در آیات است. درباره مفهوم واژه «تَصریف» و مرجع ضمیر در آیه 50 و 52 سوره فرقان، میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با توجه به آیات قبل و بعد، مرجع ضمیر را نزول باران دانسته‌اند، گروهی آن را به این گفته که «باران را چنین نازل کردیم» در قرآن و سائر کتاب‌ها به آن تذکر دادیم، برگردانده‌اند، اما برخی از مفسران با توجه به موارد کاربرد تصریف در قرآن، تامّل در آیه 52 که جهاد کبیر را مطرح نموده، ضمیر در صرفناه را به قرآن برگردانده‌اند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نظرات مفسران درباره آیات مذکور پرداخته‌ایم. به نظر می‌رسد آیات 50 تا 52 سوره فرقان ارتباط معنایی خاص با آیات قبل و بعد از خود ندارند و به اصطلاح یک واحد نزول مستقل می‌باشند و نیز با تامل در موارد کاربرد واژه تصریف در قرآن که اکثر آنها به قرآن برمی‌گردند و ارتباط ضمیر در هر دو آیه 50 و 52 با هم، ضمیر در این آیات به قرآن برمی‌گردد. تفصیل این مجمل در متن پژوهش آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of verses 50 to 52 of Surah Furqan in the interpretations of Fariqin

نویسندگان [English]

  • abolhasan momennejad 1
  • kourosh zare sheibani 2
1 Assistant Professor of Islamic Studies Department of Yasouj University
2 Assistant Professor at Farhangian University of Shiraz
چکیده [English]

One of the important issues in the interpretation of the Holy Qur'an is the awareness of the relationship between the verses, the context and the reference of pronouns in the verses. There is a difference of opinion among commentators about the meaning of the word "interpretation" and the reference of the pronoun in verses 50 and 52 of Surah Furqan. , the referent of the pronoun is the descent of rain, and some have returned it to the saying that "We sent down the rain like this" in the Qur'an , but some commentators, considering the cases The use of infinitive in the Qur'an, verse 52, which mentioned the great jihad, returned the pronoun in the infinitive to the Qur'an. In this research, we have analyzed the comments of the commentators about the mentioned verses with a descriptive-analytical method. It seems that the verses 50 to 52 of Surah Furqan do not have a special semantic connection with the verses before and after them and are so to speak an independent descent unit, and also considering the cases of the use of the word in the Qur'an, most of them go back to the Qur'an and the relation of the pronoun in each Verses 50 and 52 together, the pronoun in these verses goes back to the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Tafsir
  • Marjah Zamir
  • Surah Furqan
  • Tasrif
  • Jihad Kabir
CAPTCHA Image