بررسی تطبیقی تفسیر آیه خمس از دیدگاه زمخشری، شیخ طبرسی و علامه طباطبایی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه قم

10.22091/ptt.2024.10625.2328

چکیده

یکی از مسائلی که لازم است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، آیه خمس بیان شده در سوره انفال آیه 41 است ، چون برای فقرزدائی جامعه بسیار مهم است، لاجرم بحث از وجوب خمس و لوازم و احکام آن برای هر محقق در فقه لازم است. ما در این مقاله مختصر با توجه به آیه فوق ، درصدد هستیم دیدگاه سه مفسر بزرگ یعنی جارالله زمخشری و شیخ طبرسی و علامه طباطبایی را در این مساله به صورت تطبیقی بررسی نموده و آشکار نماییم که آنان در این مساله چه میزان اشتراک و چه میزان اختلاف نظر دارند. مساله به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد و در مجموع می توان گفت هر سه مفسر وجوب خمس در غنائم جنگی را واجب می‌دانند. اما در غیر آن ، صاحب تفسیر کشاف واجب نمی‌داند؛ طبرسی تقریبا راه او را رفته است، با این تفاوت که فرموده ممکن است که اصحاب ما از ظهور عرفی غنیمت استدلال کنند و در غیرآن سرایت دهند اما مفهوم سخن او درنهایت همان است که صاحب کشاف بیان کرد. علامه طباطبایی براین باور است که در غیر از غنائم جنگی نیز خمس واجب و لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the interpretation of Khums verse from the viewpoint of Zamakhshari, Sheikh Tabarsi and Allameh Tabatabai

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Rouhi Saraji
Assistant Professor of the Department of Philosophy, University of Qom
چکیده [English]

One of the issues that needs to be discussed is the Khums verse stated in Surah Anfal verse 41, because it is very important for the poverty reduction of the society, it is necessary to discuss the obligation of Khums and its accessories and rulings for every researcher in Fiqh. In this brief article, with regard to the above verse, we are trying to compare the views of three great commentators, Jarallah Zamakhshari, Sheikh Tabarsi, and Allameh Tabatabai, on this issue, and reveal how much they have in common and how much they differ on this issue. have an opinion The issue was analyzed in a descriptive and analytical way and in general, it can be said that all three commentators consider the obligation of khums in war spoils as wajib. But otherwise, the owner of the interpretation of Keshaf does not consider it obligatory; Tabarsi has almost gone his way, with the difference that he said that it is possible for our companions to argue about the appearance of the common practice of booty and spread it in other ways, but the meaning of his words is ultimately the same as Sahib Kashaf stated. Allameh Tabatabai believes that khums is obligatory and necessary in addition to war spoils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khums
  • war spoils
  • financial benefits
  • earnings
  • Jarallah Zamakhshari
  • Sheikh Tabarsi
  • Allameh Tabatabai
CAPTCHA Image