بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان اراک

2 دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

قرآن کریم کتاب هدایت بشر در همه اعصار است، برای بهره مندی از هدایت این کتاب آسمانی لازم است که آیات آن به طور دقیق و صحیح فهمیده شود و تلاش علمی تمام مفسران در طول تاریخ برای این فهم دقیق بوده است و هر مفسری در راستای توان علمی و تخصصی خود و نیز با توجه به معارف متنوعی که در قرآن آمده است به تفسیر قرآن پرداخته و این خود سبب بوجود آمدن شیوه های مختلف تفسیری در طی قرون شده است، تفسیر علمی هم به عنوان یک روش تفسیری مستقل، مطمح نظر برخی از دانشمندان ومفسران فریقین بوده ،گر چه در دهه های اخیر بیشتر مد نظر قرار گرفته است و می توان گفت تفسیر علمی قرآن در مرحله تازه ای قرار گرفته و یکی از انواع رویکردها به قرآن است و البته مانند هر تلاش علمی دیگر در این حوزه امتیازات و آفاتی دارد که لازم است با یک نگاه دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

analysis of scientific Qur'an exegisis school from the view of Qur'an interpreters

نویسنده [English]

  • Gholamhosin Arabi 2
چکیده [English]

Holy Quran has been the book for guidance of mankind in all the ages. To profit by this divine book its verses should be comprehended precisely and properly and many scientific efforts have been done by all the interpreters through the history for this exact understanding. All of the interpreters have tried to interpret Quran based on their own ability and knowledge regarding deep insights appeared in Quran. This has caused different methods of interpretation to be born during centuries.
Scientific interpretation as an independent method has been the object of desire among many scientists and interpreters of the two sects although it has been more in mind in recent decades and it can be said that Quran scientific interpretation is in a new stage. Moreover, it can be one of different approaches to Holy Quran and of course like any other scientific effort in this seminary has its own advantages and shortcomings, which all, should be studied with a meticulous and fair view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school
  • interpretation
  • science
  • interpretation methods
  • Scientific interpretation method
 
فهرست منابع
1- قرآن کریم
2- آلوسی، محمود: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی1405.-3ابو حجر، احمد عمر  التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان، بیروت دار المدار الاسلامی2001.
4- بابایی، علی اکبر: مکاتب تفسیری، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ج 3،1391.
5- بکری، شیخ امین: التعبیر الفنی فی القرآن، بیروت، دار العلم1414.
6- پارسا، فروغ4: زمینه ها و انگیزه های تفسیر علمی، فصلنامه قرآنی بینات،قم، مؤسسه معارف امام رضا(ع)، شماره 8 ، صص 74- 67،1374.
7- جعفری، یعقوب، بی تا: تفسیر علمی قرآن در میان رد یا قبول، مجله میراث جاویدان، سال هشتم، شماره 2، صص 41-35.
8- خولی، امین: مناهج التجدید فی النحو و البلاغه و التفسیر الأدب، بی جا، دار المعرفه1961.
9- ذهبی، محمد حسین: التفسیر و المفسرون، بی جا، دارالکتب المدینه1396.
10- رضایی اصفهانی، محمد علی: تعامل قرآن و علوم، تهران، آثار دانشوران1390.
11- ...............................................: درآمدی بر تفسیر علمی قرآن، بی جا، اسوه1375.
12- .............................................. : درسنامه روش ها و گرایش های تفسیری قرآن، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی1382.
13- زمخشری، محمود بن عمر: الکشاف عن حقایق التنزیل، بیروت، دارالکتب العلمیه1413.
14- سبوطی، جلال الدین: الاتقان فی علوم القرآن، دمشق، دار إبن کثیر1416.
15- شهرستانی، سید هبه الدین ،بی تا: اسلام و هیئت، ترجمه سید هادی خسروشاهی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
16- طباطبایی، محمد حسین، : ترجمه تفسیر المیزان،قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 12،1366.
17- طنطاوی بن جوهری: الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دار احیاء التراث العربی1412.
18- عک، خالد عبد الرحمن: اصول التفسیر و قواعده، بیروت دار النفائس1414.
19- گلشنی،مهدی: قرآن و علوم طبیعت، تهران، انتشارات مطهر1375.
20- مجلسی، ملا محمد باقر: بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی1403.
21- محتسب، عبدالسلام عبدالمجید: اتجاهات فی العصر الراهن، عمان، منشورات مکتبه النهضه الإسلامیه1402.
22- معرفت، محمد هادی، بی تا: التمهید فی علوم القرآن، قم: جامعه مدرسین.
23- ...................................، تفسیر و مفسران، قم، انتشارات تمهید1391.
24- ...................................، متن مصاحبه، مجله بینات، قم، مؤسسه معارف امام رضا(ع)، شماره 44 صص 77- 50،1383.
25- مکارم شیرازی، ناصر: قرآن و آخرین پیامبر، تهران، دارالکتب الإسلامیه1349.
26- مؤدب،سید رضا: مبانی تفسیر قرآن، قم، انتشارات دانشگاه قم1390.
27- نوفل، عبدالرزاق: القرآن و العلم الحدیث، بیروت، دارالکتب العربی1393.
28- نیازمند، رضا: تفسیر قرآن کریم و علوم جدید، فصلنامه بینات، قم، مؤسسه معارف امام رضا(ع)، شماره 10 صص 47- 20،1375.
CAPTCHA Image