بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

چکیده

موضوع این مقاله بررسی ومقایسه تأویل از دیدگاه ابن عربی و آیت الله معرفت است. در رابطه با تأویل و معنای آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد که با توجه به گوناگونی آن لازم دیدیم نظر ابن عربی و آیت الله معرفت را در این باره مورد مطالعه قرار دهیم. واژه تأویل هفده بار در قرآن بکار رفته است که در برخی موارد، به تأویل آیات قرآن اشاره دارد. این استفاده قرآن از تأویل سبب شد که بابی با عنوان تأویل آیات قرآن و تفاوت آن با تفسیر در میان علما گشوده شود. به طور کلی ابن عربی و آیت الله معرفت هردو بر این عقیده اند که تأویل با تفسیر متفاوت است و آیات قرآن علاوه بر تفسیر، تآویل پذیر نیز هستند اما در چگونگی تأویل قرآن، شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اصلی ترین شباهت آنها در این است که هردو تأویل را باطن کلام خدا می دانند نه مصداق آن،با این وجود تفاوت های آنها سبب شده که مصداق عملی آ نها در تأویل بسیار متفاوت با یکدیگر باشد که مهمترین آن ها این است که ابن عربی تأویل را علمی موهبتی می داند که از جانب خداوند به افراد خاصی الهام می شود اما آیت الله معرفت برای آن ملاک ها و ضوابطی را مشخص می کند که با رعایت آنها می توان به تأویل دست یافت واحتیاجی به الهام نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Esoteric Commentary in the View of Ibn Arabi and Ayatollah Ma'refat

نویسندگان [English]

  • Tahirh Hajialihkani 1
  • Ebrahim Ebrahimi 2
چکیده [English]

The present paper studies and compares the views of Ibn Arabi and Ayatollah Ma'refat about esoteric commentary. There are different views about esoteric commentary and its meaning, so it seems necessary to study the views of Ibn Arabi and Ayatollah Ma'refat in this regard, due to different esoteric commentaries. The term "esoteric commentary" is used seventeen times in the Quran, some of which refer to the esoteric commentary of Quranic verses. The usage has made some scholars to propose a course entitled "esoteric commentary" of Quranic verses and elaborate on its differences with commentary. Generally speaking, Ibn Arabi and Ayatollah Ma'refat believe that there is a difference between esoteric commentary and commentary and Quranic verses have not only commentary but also esoteric commentary. There are, however, some differences and similarities between their views on how to provide esoteric commentary of the Quran. The main similarity is that both regard esoteric commentary as the hidden meaning of God's speech, not its instances. Their differences, however, have made their practical instance in esoteric commentary very different.
 Ibrahim Ibrahimi[1]
Tahereh Haji Alikhani[2]
 


[1] Associate professor of department of theology, Arak University,                                                         e-ebrahimi@araku.ac.ir


[2] MA student of Arak University
Date Received: 2016/1/3, Date of acceptance: 2016/2/21

کلیدواژه‌ها [English]

  • esoteric commentary
  • Ayatollah Ma'refat
  • Ibn Arabi
  • inner dimension
  • The Quran
1-    قرآن کریم
2-    ازهری،محمدبن محمد، "تهذیب اللغه"، محقق: سلامی،عمر؛حامد،عبدالکریم، بیروت، داراحیاء تراث العربی، بی تا
3-    ابن عربی،محیی الدین، "فتوحات مکیه"، بیروت، دارصادر، (بی تا)
4-    ابن فارس،احمد،"معجم مقاییس اللغه"، محقق: هارون،عبدالسلام محمد،قم، مکتبة الاعلام الاسلامی،(1404ق)
5-    ابوزید،نصر حامد، "فلسفة التأویل"، بیروت،مرکز ثقافی العربی، چاپ چهارم(1998م)
6-    شاکر، محمد کاظم، روش های تأویل قرآن"، قم ،موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم(1382)
7-    طریحی،فخرالدین، "مجمع البحرین"، محقق حسینی اشکوری ،احمد، تهران، مرتضوی، (1375)
8-    فراهیدی،خلیل بن احمد، "العین"، قم ، نشر هجرت،(1409ق)
9-    قمی، میرزا ابوالقاسم، "قوانین الاصول"، تهران، المکتبة العلمیه الاسلامیه،(1378)
10-کاکائی، قاسم، "وحدت وجود به روایت ابن عربی واکهارت"، تهران، هرمس، (1382)
11-لوری، پیر، "تأویلات قرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی"، ترجمه: پودینه آقایی، زینب، تهران، حکمت(1383)
12-مظفر،محمدرضا، "المنطق"، محقق فیاضی،غلامرضا،قم، جامعه مدرسین، (بی تا)
13----------- ،  اصول الفقه،قم، دفتر تبلیغات اسلامی،(1370)
14-مظاهری، عبد الرضا،"اندیشه ابن عربی"،  تهران ، علم،( 1387)
15-معرفت، محمد هادی، "التمهید فی علوم القرآن"،قم ، موسسه نشر اسلامی، (1412ق)
16---------------  ،"التأویل فی مختلف المذاهب ولاراء"، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب،(1390)
17-------------- ،تفسیر ومفسران،قم، تمهید،( 1388)
18-میبدی، رشید الدین، "کشف الاسرار و عدة الابرار، تهران، امیر کبیر،(1371)
19-مشکینی، علی، "اصطلاحات الاصول"، قم، دفتر نشر الهادی،( 1371)
CAPTCHA Image