فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

چکیده
فعالیت اجتماعی زنان ازجمله مسائلی است که دست یابی به دیدگاه قرآن درباره آن بسیار حائز اهمیت است. به طوری که عمل به فرامین الهی می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی گردد؛ هرچند آیات 33 احزاب و 34 نسا در ظاهر با فعالیت اجتماعی زنان منافات دارد؛ در این پژوهش با بررسی آرای فریقین ذیل این آیات و بیان دیدگاه هرکدام از این مکاتب، خط مشی قرآن راجع به این آشکارا ترسیم می-شود. هر چند در این بین مفسرین شیعه و سنی با هم اختلاف نظرهایی دارند اما در نهایت معلوم می گردد که آیات فوق نه تنها با حضور اجتماعی زنان منافات نداشته است، بلکه با یک دیدگاه متعادل و به دور از افراط و تفریط کیفیت حضور زن در اجتماع را به روشنی بیان می دارد و حضور زنان در جامعه را در صورتی که بر طبق چارچوب مشخص شده باشد، تایید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Social Activities in the View of Shia and Sunny Commentators, According to the Verse 33 of Chapter 33 and the Verse 24 of Chapter 4

نویسنده [English]

 • sahar yousefi
چکیده [English]

Achieving the view of the Quran about women's social activities is of such a great importance that obeying God's commands can solve a lot of social problems, although the verse 33 of chapter 33 and the verse 34 of chapter 4 apparently contradict with women's social activities. Reviewing the views of Shia and Sunny commentators about the abovementioned verses and explaining the views of these two schools, the present paper clearly depicts the Quran's approach to the issue. Although Shia and Sunny commentators have different views about these verses, the research findings show that the verses do not contradict with women's social presence; rather, they clearly and with a moderate view explain how women should be present in society and support women's presence in society if it is based on a defined framework.
 Mohammad Hadi Mofatteh[1]
Sahar Yusefi[2]


[1] Assistant professor of department of sciences of the Quran and hadith, Qom University


[2] MA student of sciences of the Quran and hadith, Qom University
Date Received: 2011/1/3, Date of acceptance: 2016/3/7
کلیدواژه‌ها [English]

 • women's social activity
 • adornment for others
 • men's authority and supportiveness
 • The Quran
 • Shia and Sunny
 1. آلوسى، محمود بن عبدالله؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی؛  بیروت: دار الکتب العلمیة، 1415ق.
 2. ابن حنبل، احمد؛ مسند؛ بیروت: الرسالة، 1421ق.
 3. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر؛ تفسیرالقرآن العظیم؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 1419ق.
 4. ابن‏عاشور، محمدطاهر؛ تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور؛ بیروت: مؤسسة التاریخ العربی، 1420ق.
 5. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی؛ روض الجنان وروح الجنان فی التفسیرالقرآن؛ مشهد: آستان قدس، 1408ق.
 6. بخاری جعفی، محمدبن اسماعیل؛ جامع الصحیح المختصر؛ بیروت: دارابن کثیر،1407ق.
 7. ترمذی، محمدبن­عیسی؛ سنن ترمذی؛  بیروت: دارالاحیا التراث العربی، بی­تا.
 8. جوادی­آملی، عبدالله؛ تفسیر تسنیم؛ قم: اسرا، 1389ش.
 9. رضا، محمدرشید؛ تفسیر المنار؛ بیروت: دارالمعرفة، 1414ق.
 10. زمخشرى، محمود بن عمر؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل؛  بیروت: دارالکتاب العربی، 1407ق.
 11. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی­بکر؛ الدرالمنثورفی التفسیرالماثور؛ قم: کتابخانه ایت الله مرعشی نجفی;، 1404ق.
 12. طباطبایى، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1390ش.
 13. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران: ناصر خسرو،1372ش.
 14. طوسى، محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دارإحیاء التراث العربی، 1431ق.
 15. فخررازی، محمدبن عمر؛ تفسیر کبیر(مفاتیح الغیب)؛ بیروت: دارالاحیا التراث العربی، 1420ق.
 16. قرائتی، محسن؛ تفسیر نور؛ تهران: مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن، 1388ش.
 17. قرطبی، محمدبن احمد؛ جامع الاحکام القرآن؛ تهران: ناصرخسرو، 1364ش.
 18. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیرقمی؛ قم: دارالکتاب، 1363ش.
 19. مقاتل ‏بن سلیمان؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان؛ بیروت: دارالحیاءالتراث العربی،1423 ق.
 20. مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1371ش.
 21. نسائی، احمدبن شعیب؛ سنن نسائی؛  بیروت: دارالکتب العلمیة، 1411ق.
CAPTCHA Image