بررسی ویژگی‌هایِ آل فرعون در تفاسیر فریقین

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن دانشگاه قم

چکیده

هدف قرآن، عبرت پذیری از اقوام گذشته است. یکی از این اقوام، قوم فرعون است. بسیاری از اصول و سنّت‌هایی که خداوند متعال در سرتاسر این کتاب شریف، به صورت کلّی بیان فرموده‌است، در داستان قوم فرعون به چشم می‌خورد. نگارنده در این جستار، نخست، آل فرعون و گسترۀ کاربرد آن را در آیات قرآن بررسی کرده و در ادامه به تبیین ویژگی‌های اخلاقی، فرهنگی، عقیدتی و رفتاری آنان در قرآن کریم و تفاسیر فریقین پرداخته و در نهایت، از عذاب‌ها و گرفتاری‌های آل فرعون در دنیا و آخرت، سخن به میان آورده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Characteristics of Pharaoh's Folk in Sunni and Shia Exegeses

نویسنده [English]

  • Abolfazl Sadeghi 2
چکیده [English]

One of the aims of the Holy Quran for us is to learn lesson from past nations, one of whom is the people of pharaoh.  We can observe many principles and traditions that The Most High God mentions throughout the Holy Quran in the story of the people of pharaoh. The present paper studies the term "pharaoh's folk" and the scope of its application in the Quranic verses. Then it explains its moral, cultural, ideological and behavioural characteristics in the Holy Quran and Shia and Sunni exegeses. Finally, it states their torments and punishments in this world and the hereafter.


 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the people of Pharaoh
  • Pharaoh
  • lesson
  • stories of the Holy Quran
1-     قرآن کریم، ترجمۀ محمّد مهدی فولادوند
2-     کتاب مقدّس، عهد عتیق (تورات)، سِفر خروج
3-     آلوسى، سیّد محمود، (1415)، تفسیر روح المعانى، تحقیق على عبدالبارى، بیروت، دارالکتب العلمیّه
4-     ابن عاشور، محمّد بن طاهر، (بی تا)، التّحریر و التّنویر، بیروت، مؤسّسة التّاریخ العربی
5-           ابن عطیّه اندلسی، عبدالحق بن غالب، (1422)، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ییروت، دارالکتب العلمیّه
6-           ابن کثیر دّمشقی، اسماعیل، (1419)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق شمس الدّین، بیروت، چاپ اوّل، دارالکتب العلمیّه
7-           بیضاوى، عبدالله بن عمر، (1418)، انوار التّنزیل و اسرار التّأویل، بیروت، چاپ اوّل، دار احیاء التّراث العربى
8-     ثعالبى، عبدالرّحمان بن محمّد، (1418)، تفسیر جواهر الحسان، بیروت، دار احیاء التّراث العربى
9-           ثعلبی، احمد بن ابراهیم، (1422)، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت، چاپ اوّل، دار احیاء التّراث العربی
10-  ثقفی تهرانی، محمّد، (1398)، تفسیر روان جاوید، تهران، چاپ سوّم، انتشارات برهان
11-  دهخدا، علی اکبر، (1325)، لغت نامه، تهران، انتشارات چاپخانه مجلس
12-      رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، (1408)، تفسیر روض الجنان و روح الجنان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی
13-  راغب اصفهانى، حسین بن محمّد، (1412)، مفردات الفاظ القرآن‏، بیروت، چاپ اوّل، دارالقلم
14-  زحیلى، وهبه بن مصطفى، (1418)، التّفسیر المنیر، بیروت، چاپ دوّم، دارالفکر
15-  زمخشری، محمود، (1407)، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، چاپ سوّم، دارالکتاب العربی
16-  شوکانی، محمّد بن علی، (1414)، فتح القدیر، بیروت، دار ابن کثیر 17. صادقى تهرانى، محمّد، (1365)، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن، قم،، چاپ دوّم، انتشارات فرهنگ اسلامى
17-      طباطبایى، سیّد حسین، (1417)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، چاپ پنجم، انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم
18-  طبرسی، فضل بن حسن، (1372)، تفسیر مجمع البیان، تحقیق حسینى، تهران، چاپ سوّم، انتشارات ناصر خسرو
19-  طبرى، محمّد بن جریر، (1412)، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، چاپ اوّل، دار المعرفة
20-  طریحى، فخرالدّین، (1375)، ‏مجمع البحرین‏، تحقیق احمد حسینى، تهران، ‏چاپ سوّم‏، انتشارات مرتضوى
21-  فخر رازى، ابوعبدالله محمّد بن عمر، (1420)، مفاتیح الغیب، بیروت، چاپ سوّم، دار احیاء التّراث العربى
22-  قرشى، سیّد على اکبر، (1377)، تفسیر احسن الحدیث، تهران، چاپ سوّم، انتشارات بنیاد بعثت
23-  قرطبى، محمّد بن احمد، (1364)، تفسیر الجامع لاحکام القرآن، تهران، چاپ اوّل، انتشارات ناصر خسرو
24-      مکارم شیرازی، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، تهران، چاپ اوّل، دارالکتب الاسلامیّه
25-               موسوی بروجردی، کاظم، (1386)، دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، چاپ اوّل، انتشارات دائره المعارف اسلامی
26-      میبدى، رشیدالدّین، (1371)، کشف الاسرار، تحقیق على اصغر حکمت، تهران، چاپ پنجم، انتشارات امیر کبیر
27-     خوش‌منش، ابوالفضل. «آل عمران»، دائره المعارف قرآن کریم، (1385)، انتشارات مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم، قم، چاپ اوّل، بوستان کتاب
28-            هاشمی رفسنجانی، اکبر و محقّقان مرکز معارف فرهنگ و معارف قرآن، (1389)، فرهنگ قرآن، قم، بوستان کتاب
CAPTCHA Image