بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها دربارة آیات رجم شیاطین با شهاب‌ها

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده

موضوع مقالة حاضر، بررسی آیات مربوط به رجم شیاطین با شهاب آسمانی و واکاوی نظرهای تفسیری مختلف در این باره است. دیدگاه‌های متعددی در بارة آن از سوی مفسران و متفکران مطرح شده است. در این نوشتار دیدگاه‌های مختلف مفسران و محققانی چند از جمله سید قطب، استاد مکارم، علامه طباطبایی، طبرسی، عبدالعلی بازرگان، طنطاوی، نصر حامد ابوزید، دکتر سروش بررسی می شود. برخی از مفسران این آیات را سربسته تفسیر کرده وبرخی دیگر با تکیه به تفصیل، معانی ظاهری آیات و روایات را بررسی کرده‌اند. برخی هم آیات را با تکیه بر نظرهای کیهانی جدید تفسیر نموده‌اند. گروهی نیز بر تئوری‌های حدسی و احتمالی تکیه نموده‌اند. برخی دیگر معنای غیر ظاهری برای آیات بیان کرده و آنها را از باب تشبیه و مثل دانسته‌اند. در مقابل، برخی به تفسیرناپذیری این آیات قائل اند. در بین این دیدگاه‌ها دیدگاهی که این آیات را از باب مثل دانسته قابل تامل بوده و دیدگاهی که ظاهر آیات را با اکتشافات جدید علمی در زمینۀ  کیهان‌شناسی تفسیر و توجیه می‌نماید، به صواب نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.
 
 


[1] . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک                                                                    k-ehsani@araku.ac.ir


[2] . کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک (نویسندۀ مسئول)                                  Maryam_65@yahoo.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Review of the Views about the Verses on Stoning Satans by Meteors

نویسندگان [English]

  • maryam parvizian 1
  • keivan ehsani 2
چکیده [English]

The present paper seeks to review the Quranic verses on stoning Satans by meteors and reanalyze different interpretive views about the issue, proposed by commentators and thinkers. The paper reviews the view of different scholars and commentators such as Seyyed Qutb, Makarem, Allamah Tabatabaii, Tabarsi, Abdulali Bazargan, Tantawi, Nasr Hamed Abuzeid, and Soroush. Some commentators have implicitly interpreted these verses and others have reviewed the outer meaning of the verses and relevant traditions, relying on detailed specification. Some others have interpreted them on the basis of new cosmological theories. Still others have relied on probable and hypothetical theories. And others have proposed inner meaning for the verses and have considered them as simile and maxim. On the contrary, some commentators hold that these verses cannot be interpreted. Among these views, those regarding the verses as maxim are worthy to be taken into consideration and the view that interprets and justifies the outer meaning of the verses on the basis of new scientific discoveries in the field of cosmology seems more acceptable and correct.
Keyvan Ehsani[1]
 Maryam Parvizian[2]
 
[1] Assistant professor of department of sciences of the Holy Quran and Hadith, Arak University,


k-ehsani@araku.ac.ir 


[2] Corresponding author, MA student of sciences of the Holy Quran and Hadith, Arak University, Maryam_65p@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • meteor
  • Satan
  • eavesdropping
  • heaven
1-     قرآن کریم، ترجمه فولادوند.
2-     ابن عربی، ابوعبدالله محیی الدین محمد، (1422ق)، تفسیر القرآن الکریم، بیروت: نشر دار احیاء التراث العربی.
3-     ابوزید، نصر حامد، (1380)، معنای متن، ترجمه مرتضی کریمی نیا، تهران: انتشارات طرح نو.
4-     اصفهانی، راغب، (1387ش)، مفردات الفاظ قرآن کریم، ترجمه حسین خداپرست، قم: دفتر نشر نوید اسلام.
5-     آلوسی، سید محمود، (1415ق)، روح المعانی، بیروت: دار الکتب العلمیة.
6-     بازرگان، عبدالعلی، فایل‌های صوتی جلسات تفسیری ایشان قابل دریافت از سایت رسمی ایشان به نشانی:
7-     حویزی، عبدالعلی بن جمعه، (1415ق)، تفسیر نور الثقلین، قم: نشر اسماعیلیان.
8-    خسروپناه، عبدالحسین، مقالۀ «قرآن کریم، تنزیل ربوبی»
http://www.khosropanah.ir
9-     زمخشری، محمود بن عمر، (بی‌تا)، تفسیر کشاف، بیروت: دارالکتب‌العربی، بیروت لبنان.
10-  سروش، عبدالکریم، مقالۀ «محمد، راوی رؤیاهای رسولانه»، انتشار یافته در سایت رسمی ایشان به نشانی: http://www.drsoroush.com
11-  سروش، عبدالکریم، گفتگوی دکتر سروش با روزنامه کارگزاران مورخ 20/11/86 در باب وحی و قرآن انتشار یافته در سایت رسمی ایشان: http://www.drsoroush.com/Persian
12-  سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی، (بی‌تا)، فی ظلال القرآن، بیروت: دارالشروق للنشر و التوزیع، بیروت، لبنان.
13-  طباطبایی، محمدحسین، (1374ش)، تفسیر المیزان، ترجمۀ محمدباقر موسوی، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیة.
14-  طبرسی، فضل بن حسن، (1352ش)، ترجمۀ تفسیر مجمع البیان، تهران: مؤسسۀ انتشارات فراهانی.
15-  طنطاوی بن جوهری، (بی‌تا)، الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون.
16-  فخر الدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، (1420ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: نشر دار احیاء التراث العربی.
17-  قرائتی، محسن، (1375ش)، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
18-  قرشی، علی‌اکبر، (1352ش)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیة، تهران.
19-  مکارم شیرازی، ناصر، (1374ش)، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
20-  نوفل، عبدالرزاق، (1359ش)، قرآن بر فراز اعصار، ترجمه و اقتباس پاورقی از ابوالفضل بهرامپور و محمودشکیب، تهران
21-  واعظی، احمد، مقالۀ «نقد تقریر نصر حامد ابوزید از تاریخ‌مندی قرآن»، مجلۀ قرآن شناخت، پاییز و زمستان 89، شماره 6.
22-  تصویر شماره1 و شماره2 برگرفته از سایت قرآن‌شناسی به آدرس:
23-  تصویر شماره3 از سایت فضا به آدرس:
24-  تصویر شماره4 از سایت ناسا به آدرس:
 
CAPTCHA Image