مؤلفه های وفاداری در خانواده در پرتو معناشناسی میثاق غلیظ در قرآن و تفاسیر

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

چکیده

 
با تبلیغ فرهنگ جوامع غربی، خانواده و عنصر مهم وفاداری در معرض تهدید و آسیب جدی قرار گرفته است. در جامعه اسلامی برای پایداری نهاد خانواده توجه به آموزه‌های قرآنی و لزوم کاربست آن در رابطة زناشویی ضروری می‌نماید.
قرآن از ازدواج با تعبیر «میثاق غلیظ» یاد کرده‌است. بر اساس آن، ازدواج یک تعامل روحی روانی شمرده می‌ شود. هم‌چنین ازدواج بر این اساس، پیمان محکمی به شمار می‌رود که باید محبت و انسانیت، محور ارتباط زن و شوهر باشد. قرآن نیز یادآوری خاطرات شیرین میان زن و شوهر را مفید می‌داند. این عوامل می‌تواند از مؤلفه‌های وفاداری در قرآن محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Loyalty in Family, Based On the Semantics of the Term "Rigid Covenant" in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • saiied mohammad javad vaziri fard
university of qom
چکیده [English]

Family and loyalty as one of its important elements are subject to serious threat and damage due to the propagation of western culture. In an Islamic society, therefore, it is necessary to take into consideration and apply Quranic teachings in family and marriage-based relationships in order to support and strengthen the family. One of the Quranic verses regards marriage as a "rigid covenant" based on which marriage is considered a spiritual- psychological interaction and a rigid covenant in which affection and humaneness should be the pivot of spouses' and marriage-based relationships. According to the Holy Quran, the remembrance of sweet memories of couples is beneficial. These factors can be considered as the components of loyalty in the Holy Quran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rigid covenant
  • Marriage
  • loyalty
  • spiritual relationship
1-     قرآن کریم، ترجمۀ محمّد مهدی فولادوند
2-     کتاب مقدّس، عهد عتیق (تورات)، سِفر خروج
3-     آلوسى، سیّد محمود، (1415)، تفسیر روح المعانى، تحقیق على عبدالبارى، بیروت، دارالکتب العلمیّه
4-     ابن عاشور، محمّد بن طاهر، (بی تا)، التّحریر و التّنویر، بیروت، مؤسّسة التّاریخ العربی
5-           ابن عطیّه اندلسی، عبدالحق بن غالب، (1422)، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ییروت، دارالکتب العلمیّه
6-           ابن کثیر دّمشقی، اسماعیل، (1419)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق شمس الدّین، بیروت، چاپ اوّل، دارالکتب العلمیّه
7-           بیضاوى، عبدالله بن عمر، (1418)، انوار التّنزیل و اسرار التّأویل، بیروت، چاپ اوّل، دار احیاء التّراث العربى
8-     ثعالبى، عبدالرّحمان بن محمّد، (1418)، تفسیر جواهر الحسان، بیروت، دار احیاء التّراث العربى
9-           ثعلبی، احمد بن ابراهیم، (1422)، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت، چاپ اوّل، دار احیاء التّراث العربی
10-  ثقفی تهرانی، محمّد، (1398)، تفسیر روان جاوید، تهران، چاپ سوّم، انتشارات برهان
11-  دهخدا، علی اکبر، (1325)، لغت نامه، تهران، انتشارات چاپخانه مجلس
12-      رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، (1408)، تفسیر روض الجنان و روح الجنان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی
13-  راغب اصفهانى، حسین بن محمّد، (1412)، مفردات الفاظ القرآن‏، بیروت، چاپ اوّل، دارالقلم
14-  زحیلى، وهبه بن مصطفى، (1418)، التّفسیر المنیر، بیروت، چاپ دوّم، دارالفکر
15-  زمخشری، محمود، (1407)، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، چاپ سوّم، دارالکتاب العربی
16-  شوکانی، محمّد بن علی، (1414)، فتح القدیر، بیروت، دار ابن کثیر 17. صادقى تهرانى، محمّد، (1365)، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن، قم،، چاپ دوّم، انتشارات فرهنگ اسلامى
17-      طباطبایى، سیّد حسین، (1417)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، چاپ پنجم، انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم
18-  طبرسی، فضل بن حسن، (1372)، تفسیر مجمع البیان، تحقیق حسینى، تهران، چاپ سوّم، انتشارات ناصر خسرو
19-  طبرى، محمّد بن جریر، (1412)، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، چاپ اوّل، دار المعرفة
20-  طریحى، فخرالدّین، (1375)، ‏مجمع البحرین‏، تحقیق احمد حسینى، تهران، ‏چاپ سوّم‏، انتشارات مرتضوى
21-  فخر رازى، ابوعبدالله محمّد بن عمر، (1420)، مفاتیح الغیب، بیروت، چاپ سوّم، دار احیاء التّراث العربى
22-  قرشى، سیّد على اکبر، (1377)، تفسیر احسن الحدیث، تهران، چاپ سوّم، انتشارات بنیاد بعثت
23-  قرطبى، محمّد بن احمد، (1364)، تفسیر الجامع لاحکام القرآن، تهران، چاپ اوّل، انتشارات ناصر خسرو
24-      مکارم شیرازی، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، تهران، چاپ اوّل، دارالکتب الاسلامیّه
25-               موسوی بروجردی، کاظم، (1386)، دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، چاپ اوّل، انتشارات دائره المعارف اسلامی
26-      میبدى، رشیدالدّین، (1371)، کشف الاسرار، تحقیق على اصغر حکمت، تهران، چاپ پنجم، انتشارات امیر کبیر
27-     خوش‌منش، ابوالفضل. «آل عمران»، دائره المعارف قرآن کریم، (1385)، انتشارات مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم، قم، چاپ اوّل، بوستان کتاب
28-            هاشمی رفسنجانی، اکبر و محقّقان مرکز معارف فرهنگ و معارف قرآن، (1389)، فرهنگ قرآن، قم، بوستان کتاب
 
CAPTCHA Image