همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

محمدرضا شجاعی

کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه قم، قم، ایران

ppt@qom.ac.ir

ویراستار

علیرضا جوهرچی

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث (ویراستار )

m.e.qahs@gmail.com

صفحه آرا

محمدباقر مهرآبادی

مهندسی کامپیوتر، قم، ایران.

safir933@gmail.com