همکاران دفتر نشریه

دبیر تخصصی

علی تمسکی بیدگلی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه گیلان

bidgoli.at@gmail.com
0000-0003-2876-2747

دبیر اجرایی

محمدرضا شجاعی

کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه قم، قم، ایران

ppt@qom.ac.ir

ویراستار

علی تمسکی بیدگلی

دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم (ویراستار )

bidgoli.at@gmail.com

صفحه آرا

محمدباقر مهرآبادی

مهندسی کامپیوتر، قم، ایران.

safir933@gmail.com

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

noruzi@ut.ac.ir
0000-0003-0877-1566