نویسنده = سمانه زارعی حسین آباد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 281-310

10.22091/ptt.2022.5747.1793

لطفعلی عبداللهی واشان؛ مجید معارف؛ سید حسین حسینی بجدنی؛ سمانه زارعی حسین آباد