نویسنده = محمد ابراهیم ایزدخواه
تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع)

دوره 7، شماره 13، تیر 1400، صفحه 85-100

10.22091/ptt.2020.3005.1405

سعید توسلی خواه؛ محمد ابراهیم ایزدخواه