نویسنده = حسن رضایی هفتادر
بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 154-179

10.22091/ptt.2018.2885.1309

حسن رضایی هفتادر؛ کمال صحرائی اردکانی؛ باب اله محمدی نبی کندی