کلیدواژه‌ها = ماهیت سیاق
نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم

دوره 6، شماره 2، دی 1399، صفحه 135-162

10.22091/ptt.2020.3988.1496

سید احمد حبیب نژاد؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ مصطفی بخرد