کلیدواژه‌ها = مشروعیت
مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 2، دی 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه