کلیدواژه‌ها = کلید واژه ها: مکتب
بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-116

10.22091/ptt.2015.539

اسمر جعفری؛ غلامحسین اعرابی