بررسی و تجزیه و تحلیل کارگفت‌های اعلامی در سور و آیات نازله در غزوات رسول خدا(ص)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان انگلیسی ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسلامی آبادان، ایران

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی ، واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران

چکیده

قرآن کریم در سوره نحل آیه 89 خود را «تبیاناً لِکلِ بشیء: بیان کننده همه چیز» معرفی کرده است. این کلام آسمانی و الهی با دهها نام در میان مسلمانان شناخته می شود یکی از این اسامی فرقان به معنای ممیز حق از باطل و بیانگر و شارح تمامی احکام فقهی، شرعی و حقوقی فردی و اجتماعی است. گاهی بطور موجز و گاهی به تفصیل احکامی چون ارث، حد، دفاع، جنگ، زکات، خمس، ازدواج و ... را اعلام فرموده است. پژوهشگران هر رشته علاقه، توانایی و ظرفیت خویش به غواصی در این اقیانوس بیکران علوم و معارف طبیعی وماوراء الطبیعه پرداخته اند. بسیاری از قرآن پژوهان با بکارگیری نظریه کارگفت به پژوهش های میان رشته ای ارزشمندی پرداخته اند. نگارندگان در این پژوهش به معرفی نظریه کارگفت ها و یکی از انواع پنج گانه آن (کارگفت های اعلامی) در سور و آیات مربوط به غزوات حضرت رسول(ص) پرداخته و به روش توصیفی– تحلیلی به گردآوری داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای از منابع متنوع از جمله تاریخ اسلام، تاریخ زندگی پیامبر اکرم(ص) ، مغازی آن حضرت، ترجمه و تفاسیر قرآن مجید که در نوع خود بی نظیر است اهتمام ورزیده اند. از نتایجی که در این پژوهش به دست آمده کاربرد کارگفت های اعلامی با بسامد متفاوت در قرآن کریم برای بیان و اعلام احکام الهی می باشد.

تازه های تحقیق

نتیجه گیری

در مقاله­ای که نگارندگان به نگارش و پژوهش آن پرداختند، یکی از انواع پنج­گانه کارگفت­های عاطفی بود این نوع از کارگفت بیانگر احساسات و عواطف روحی انسان مانند شادی، تبریک، تشکر، عذرخواهی، نفرت، سرزینش و نفرین... می­باشد. نگارندگان به این نتایج دست یافتند: الف) در بسیاری از سور و آیات مربوطه از این نوع کارگفت برای تشویق و یا تنبیه، امر یا نهی، تبریک یا سرزنش و ... استفاده شده است. ب) بسامد میزان وقوع این نوع کارگفت متفاوت بود، در برخی از سوره­ها مانند حج، مائده یا ممتحنه کاربردی نداشته است یعنی میزان بسامد آن صفر است. در این مقاله ما به این نتیجه رسیدیم که خداوند متعال پیامبر خاتم انبیاء و آورندة قرآن کریم در قرآن معرفی می­کند در سوره ها و آیات مربوط به غزوات حضرت رسول از انواع کارگفت ها بالاخص از کارگفت های اعلامی برای بیان احکام و دستورات الهی مبنی بر امر به انجام یا نهی از عمل به کاری چون اجازه جهاد دفاعی و یا برای بیان تحریم یا حلال شمردن خوردنی ها و نوشیدنی ها، مجاز یا غیرمجاز بودن عملی استفاد ه فرموده است.

ج) در این نوع از کارگفت­ها بیشتر از واژه­های نِعم، حَسنَ، تبارک، یحب و ... برای بیان تبریک و شادی و رضایت بکار رفته است و از واژه­ها بئس، بری، قاتلهم و لایحب و... برای بیان سرزنش، تحقیر، تنبیه و نفرین بکار رفته است.

در پایان باید متذکر شد که میزان بسامد و فراوانی کارگفت های مذکور در سوره ها و آیات مربوطه متفاوت است. این مقاله به معرفی چند کارگفت اعلامی از هر سوره پرداخت و در حد لزوم از تفسیرالمیزان ترجمه سیدمحمدباقر موسوی و توضیح المسائل علمیه آیت اله سیستانی و ترجمه قرآن کریم توسط آیت الله مکارم شیرازی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of declarative speech acts based on Searle's classification in verses related to the Islam prophet's (PBUH) wars

نویسندگان [English]

  • Bahman Gorjian 1
  • Rahim Ahmadinargese 2
1 Associate Professor, Department of Applied Linguistics, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Department of Linguistics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The Holy Qur'an has encoded the meaning of verse 89 in "Surah Nahl", "Tibiana Sacrifice as “Expressing all entities." This Divine Word is known with dozens of names among Muslims. One of these distinctive Persian names indicates the distinction between the right and false declarations and expresses all the judicial, religious, personal and social laws. Sometimes, the Landlord pronounced sentences such as inheritance, limit, defense, war, divine tax, khums, marriage, etc. Researchers of every field have an interest in diving in this immensely immutable ocean of natural science. Many Qur'an scholars have conducted on these kinds of interdisciplinary studied. In this research, the authors have introduced the theory of the Searles' (1969) five types (proclaimed speech acts) in Surahs and the verses related to the holy prophet's (PBUH) wars. The required data were collected through using a library method. Various sources, including the history of Islam, the history of the life of the Holy Prophet (PBUH), the head of the Imam, and the translations and interpretations of the Holy Qur'an were appealed for more exploration. The collected data analyzed descriptively. The results of the study indicate that the application of different declarations with different frequencies was used for direct and indirect proposals on the war laws in the Holy Qur'an.
Keywords: civic surahs, speech act theory, declarative, Ghazvat, jihad for defense

کلیدواژه‌ها [English]

  • civic surahs
  • speech act theory
  • declarative
  • Ghazvat
  • jihad for defense
-         ابن اسحاق، ابوعبدالله (1362). دانشنامه بزرگ اسلامی. تهران.مرکز دایره المعارف اسلامی.
-         آیتی، محمدابراهیم(1386)،«تاریخ پیامبر اعظم»، قم، انتشارات دارالفکر.
-         پهلوان نژاد، محمدرضا و اصطهباناتی، لیدا(1387)، «بررسی کنش های گفتاری روسای جمهوری آمریکا و ایران»،  پژوهش زبانهای خارجی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،  پاییز و زمستان 1387 ، دوره  51 شماره 208 ،صص 1-24.
-         جورج یول (1393) ،کاربرد شناسی زبان، ترجمه عموزاده، محمد و توانگر، محمد تهران، سمت.
-         حسینی سیستانی، سید علی (1393) ، توضیح المسایل.(ویرایش 32) ، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی. در درگاه www.sistani.org
-         رستمیان، مرضیه و طباطبایی، سیدکاظم (1390)، "بررسی تطبیقی سیاق حالیه و قالیه و... »،نشریه پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم ،  بهار و تابستان 1390 ، دوره 2 ،شماره  4 ،صص،29-36.
-         زارع، آمنه و سحر زرگری،(۱۳۹۲)، «تحلیل متن شناسی سوره بقره بر اساس نظریه کنش گفتار»، اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
-         صفوی، کورش(1387)،«درآمدی بر معنی شناسی»، تهران، انتشارات سوره.
-         ----------( 1392)،«معنی شناسی کاربردی»، تهران، انتشارات همشهری.
-         ----------(1374)،«نگاهی تازه به معنی شناسی»، تهران، نشرمرکز.
-         ----------(1391)، «معنی شناسی زبانی»، نوشته جان لاینز، ترجمه کورش صفوی، رامین، تهران.
-         طباطبایی، سید محمدحسین(1382)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
-         فضایلی، مریم و نگارشی، محمد(1390)، «تحلیل خطبه 51 نهج البلاغه امام علی(ع) بر اساس طبقه بندی سرل»، مجله رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث، سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان.
-         مکارم شیرازی، ناصر(1380)، «ترجمه قرآن کریم»، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
-         نعمتی قزوینی، معصومه و شیبانی، طاهر(1393)، «تحلیل خطبه حضرت زینب(س) در کوفه بر اساس نظریه کنش گفتاری سرل»، فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه، سال دوازدهم، شماره 45 «ویژه حدیث»، صص 25 ـ 51
-         ویسی، الخاص و اورکی، غلامحسن، (1394)،"کارکردهای معنایی و توان منظوری مجلات استفهامی"، مجله علمی پژوهشی ذهن، شماره 62، صص 5-30.
 
-         Austin, J , L. (1975). How to do things with words. New York: Harvard University Press.
-         Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
-         Chapman, S. (2011). Pragmatics. London: Red Globe Press.
-         Lakoff, G. (2009). The neural theory of metaphor. Lecture presented at the University of California. Retrieved from  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1437794
-         Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
-         Searle, J, R. (1969). Speech acts. Cambridge. Cambridge University Press.
CAPTCHA Image