دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1398، صفحه 1-200 
بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره

صفحه 7-30

10.22091/ptt.2019.3021.1327

سید محمد موسوی مقدم؛ علی حاجوی؛ رقیه یوسفی؛ داود صائمی


تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت

صفحه 297-321

10.22091/ptt.2019.3355.1379

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد علی مهدوی راد