نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه های توجیهی مفسران معاصر پیرامون آیات جهاد ابتدایی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تهران

4 گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

10.22091/ptt.2022.6450.1905

چکیده

جهاد یکی از ارکان مهم اسلام مورد توجه مفسران و فقها قرار گرفته است. مشهور فقها و بسیاری از مفسران متقدم قائل به جواز یا حتی وجوب دو نوعِ جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی بودند. در یکی دو قرن اخیر به جهت مناسبات گوناگون اجتماعی مانند آزادی عقیده،گروهی از مفسران منکر جهاد ابتدایی هستند زیرا آزادی عقیده و جهاد ابتدایی را در تهافتی آشکار می دانند.گروه دیگر در تبیین خود از جهاد ابتدایی توجیهات و تأویلاتی را ارائه می کنند تا بتوانند از این طریق جهاد ابتدایی را به تأویل جهاد دفاعی برند و در ظاهر تضاد مذکور را حل نمایند. نظرات گروه دوم را می توان در 4 عنوان ذیل قرار داد: 1. جهاد ابتدایی به منزلۀ دفاع از فطرت انسانی 2. جهاد ابتدایی به منزلۀ جنگ پیش دستانه3. جهاد ابتدایی به منزلۀ دفاع برای رفع موانع تبلیغ دین حق 4. جهاد ابتدایی به منزله نفی خرافه و باطل. پژوهش حاضر به این دیدگاه های تأویلی به روش توصیفی _تحلیلی و انتقادی می پردازد و در انتها هیچ یک از آنها را تمام نمی داند؛ زیرا هیچ کدام با مفهوم مشهور جهاد ابتدایی انطباق کامل ندارد و هم چنین نمی تواند آن تهافت یادشده را به خوبی حل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative review and analysis of justification views of contemporary commentators about verses of elementary jihad

نویسندگان [English]

  • zahra kafaei jalili fard 2
  • shadi nafisi 3
  • nosrat nilsaz 4
2 PHD student of Humanities college of Tarbiat modares University
3 tehran university
4 tarbiat modares university
چکیده [English]

Jihad is one of the important Islamic pillars that to be noticed in Quran and Traditions of Imams. Therefore commentators and lawyers write about this very much. Lawyers and many primitive commentators approve 2 kinds of jihad even some of them behoove 2 kinds of jihad. Elementary jihad and defensive jihad. In 2 recent century for important subjects that humans encounter with them for example freedom of opinion, a group of commentator deny elementary jihad and another group accept that implicitly then analyze the fact of elementary jihad because they want to solve the contrast between elementary jihad and freedom of opinion and explicate elementary jihad to 4 kinds of defensive jihad. . 1- Elementary jihad for defensive of humanities nature. 2- Elementary jihad as advance far. 3- Elementary jihad for removing of obstacles in guidance way or Liberator jihad. 4. Elementary jihad as denying superstition.

This research deals with for views or theories in descriptive an analytical method and don’t know any of them completely. Because they could not solve the mention contrast comprehensively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elementary Jihad
  • Defensive of humanities nature
  • Liberator jihad
  • Advance far
  • Freedom of opinion
CAPTCHA Image