بررسی مستندات قرآنی «توحید» در منظومه کلامی اباضیه از منظر تفسیر «تیسیر التفسیر» أطفیش و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی.

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان، ایران

2 استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه کاشان، ایران

3 استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22091/ptt.2022.8093.2091

چکیده

اباضیه فرقه ای وابسته به خوارج است که تا به امروز باقی مانده است. نظام اعتقادی آنان نظامی تقریبا مستقل است که عالمان و مفسرانی چون اطفیش تلاش کرده اند آن را تبیین و حفظ نمایند. مسأله مهم تحلیل تصورات توحیدی اباضی و مقایسه آن با برداشت های مفسری چون علامه طباطبایی است که توحید قرآنی را با روش قرآن به قرآن تبیین کرده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی به مطالعه تطبیقی بین برداشت های تفسیری اطفیش و علامه طباطبایی درباره توحید الهی پرداخته است. هر دو به وحدت ذات خدا و عینیت صفات با ذات رسیده اند اما برداشت های تفسیری اطفیش، مبتنی بر روش عقلی، روایی و قرآنی و متأثر از سابقه تاریخی و تلفیق بین عقاید معتزله و اشاعره و تعدیل عقیده خوارج است و برداشت های علامه مبتنی بر روش قرآنی و فارغ از تعلقات فکری شخصی است. برداشت اطفیش ننزیه محض و برداشت علامه جمع بین تشبییه و تنزیه است. نگاه آنان درباره رویت پرودگار در دو سطح متفاوت است. اطفیش اختیار را در قالب نظریه خلق و کسب قرار می دهد ولی علامه با نگاه طولی به اراده خدا و انسان، اختیار انسان را می پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Quranic documentation of monotheism in the theological system of Abaziyah from the point of view of taisir al-tafsir Atfish and its comparison with the enterpretive view of Allameh Tabatabaei

نویسندگان [English]

  • Khadijeh ahmadi 1
  • hossein sattar 2
  • Mohsen ghasempour 3
1 Secretary/education
2 Hossein Sattar Assistant Professor College:Faculty of Literature and Foreign Languages Department:Theology and Islamic Sciences - Quran and Hadith Studies
3 Faculty member of Allameh tabatabai university
چکیده [English]

Abaziyah is a sect related to the Khawarij that has remained until today. Their belief system is an almost independent system that Atfish have tried to explain and preserve. The important issue is the analysis of Abaziyah's ideas and its comparison with the interpretations of Allameh Tabatabai, who explained the monotheism of the Qur'an with the method of the Qur'an to the Qur'an. The present research has analyzed the comparative study between the interpretations of Atfish and Allameh Tabatabai. Both have reached the unity of the essence and the attributes of God, but the interpretations of Atfish are based on rational, narrative and Quranic methods and are influenced by the historical record and the combination between the beliefs of the Mu'tazila and the Ash'ari and the modification of the opinion of the Khawarij, and the views of Allamah are based on The Quranic method .Atfish's interpretation is pure tanziyeh and Allameh's opinion is a combination of similitude and tanziyeh. Their view about the vision of God is different on two levels. Atfish places discretion in the form of the theory of creation and acquisition, but Allameh takes a long look at the will of God and man and accepts discretion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abaziyah
  • Atfish
  • Allameh tabatabaeim
  • Teisir al-tafsir
  • Monotheism and polytheism
  • theory of creation and acquisition
CAPTCHA Image