دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، اردیبهشت 1402 
نقد و بررسی تفاسیر فریقین درباره آیات حفظ فرج

صفحه 107-131

10.22091/ptt.2023.8845.2185

عبدالله امیدی فرد؛ عزت الله مولایی نیا؛ صادق رمضانی


تحلیل و نقد آراء مفسران فریقین در تبیین آیه شانزدهم سوره اسراء

صفحه 251-271

10.22091/ptt.2023.5647.1776

مهدی کامران کوهانستانی؛ کاظم قاضی زاده؛ کاوس روحی برندق؛ نصرت نیل ساز