استدلال بر توحید ربوبی از منظر مفسران فریقین

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حدیث، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، ایران، قم

2 طلبۀ سطح 4(مربی)، رشته تفسیر تطبیقی، موسسۀ آموزش عالی فاطمه الزهراء علیها السلام، اصفهان، ایران. (نویسندۀ مسئول)

چکیده

توحید ربوبی، از مهم‌ترین مراتب توحید در مسیر عبودیت است؛ زیرا عمدۀ شرک انسان‌ها، در ربوبیت است؛ ازاین‌رو قرآن، شیوه‌‌های مختلفی در تبیین توحید ربوبی آورده که از آن میان، استدلال بر «خالقیت خداوند» به دلیل باور همگانی به آن و نیز استدلال بر «هدایت عامۀ الهی»، پرکاربرد و مهم‌ترین است. آیۀ 50 طه، جامع‌ترین آیه در این زمینه است. مقالۀ حاضر با تکیه‌بر آن، باهدف کشف و تبیـین انـواع اسـتدلال بر توحید ربوبی، دیدگاه‌های مفسران را به روش توصیفی-تحلیلی مقایسه کرده و نتایجی به دست ‌آورده‌‌ که از چهار نظام‌ حاکم بر جهان ‌هستی در اثبات ربوبیت الهی به‌ویژه ربوبیت‌ تکوینی حکایت ‌می‌کند: «نظام فاعلی» با تکیه‌بر کلمۀ «رَبَّنا»؛ «نظام ‌درونی» و «بیرونی»، بر اساس «الّذی أعطی کُلَّ ‌شَیء خَلقه» و «نظام غایی»، برگرفته از «ثُمَّ هدی». این نظام‌ها بر براهینی مبتنی است که از سیاق آیه استخراج‌ شده ‌است: سه استدلال در خالقیت: توحید در خالقیت، تـلازم خالقیـت و ربوبیت، همراه ‌بودن خلقت با تدبیر به دلیل هماهنگی در نظام آفرینش؛ دو استدلال در هدایت: تلازم هدایت و ربوبیت، تلازم خالقیت و هدایت و ربوبیت؛ بنابراین سیاق آیه، دلالت بر عمومیتی دارد که خلقت ویژۀ همۀ موجودات و هدایت‌ تکوینی آن‌ها را در برمی‌گیرد و دلیلی بر محدود کردن آیه به معانی منقول در برخی تفاسیر نیست. حاصل این براهین جامع، آن است که رب (مالک مدبر)، تنها کسی است که به هر چیزی وجودی خاص، متناسب با مصالح، منافع و کمال وی اعطا نموده‌ و او را به‌سوی هدف خلقتش هدایت کرده‌ است.
 

تازه های تحقیق

نتیجه

آیۀ *ربناالذی أَعْطى‏ کل شی‌ء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‏*، یک قاعدۀ کلی از زبان موسی (ع) برای فردی چون فرعون است؛ زیرا خود فرعون هم داخل در عمومیت آیه است؛ بنابراین ربوبیت منحصرۀ الهی را ثابت‌ می‌کند و پاسخ موسی به سؤال فرعون از رب آن دو، پاسخی کوبنده برای هر طغیان گری است؛ زیرا رب را به‌گونه‌ای معرفی ‌می‌کند که همۀ جوانب ربوبیت را در آن جمع‌ و سایر ربوبیت‌های ‌ادعایی را سلب ‌می‌کند؛ زیرا غیر خدا همه در ذاتشان فقیرند، چه رسد به این‌که بخواهند خلقت و هدایت به غیرشان عطا کنند. فرعون در مقابل این پاسخ قوی ساکت شد و حرفی برای گفتن نداشت؛ زیرا موسى (ع) به فرعون فهماند این عالم هستى، نه منحصر به اوست و نه منحصر به سرزمین مصر و نه مخصوص امروز است‏ و نه گذشته. دو مسألۀ اساسى در این عالم چشمگیر است: «عطای خلقت به هر موجودی» و «هدایت آن‌ها». این دو به‌خوبى مى‏تواند تو را به پروردگار ما آشنا سازد و انکار چنین ربی در اصل، انکار وجود اشیاست و کسی دست‌کم نمی‌تواند وجود خودش را منکر شود».

دیدگاه‌های مختلفی در تفسیر این دو مسألۀ اساسی بیان شد که در نمودار شمارۀ (1) آمده است. برخی «أعطی کلّ شیء خلقه» را معنایی خاص کرده‌اند که با عمومیت آیه سازگار نیست. معنای عام و جامع آن عبارت است از: عطای وجود خاص به هر چیزی، همان وجود و صورت مقدری است که بر اساس مصالح و منافع و کمال هر چیزی پروردگار از روی فضل هم‌زمان با خلقت هر موجودی عطا کرده‌‌ تا به‌وسیلۀ آن‌ها به کمال و هدف خود نایل‌ شود. در تفسیر «ثمّ هدی»، سه نظر در مورد هدایت الهی وجود دارد: هدایت تکوینی عام، هدایت تکوینی خاص، هدایت تکوینی و تشریعی. از بین این نظریات، هدایت تکوینی که مربوط به همۀ اشیاست با سیاق آیه سازگار است.

 این دو مورد در آیه استدلالی تام بر توحید ربوبی به‌ویژه ربوبیت تکوینی است. مورد اول بر اساس ادلۀ گذشته، با براهین سه‌گانۀ توحید در خالقیت، تلازم ربوبیت و خالقیت، و همراه بودن خلقت با تدبیر به دلیل هماهنگی در نظام آفرینش، توحید ربوبی را اثبات کرده‌ و مورد دوم نیز با دو برهان تلازم هدایت و ربوبیت، تلازم خالقیت و هدایت و در نتیجه ربوبیت، این امر را اثبات نموده است.

 از استدلال‌های فوق در آیۀ محل بحث، استفاده ‌می‌شود که جامع‌ترین آیه در بیان هندسۀ نظام‌های‌ حاکم برجهان هستی در اثبات ربوبیت الهی، همین آیه است که چهار نظام را در راستای ربوبیت الهی تبیین می‌کند. نظام اول: بر اساس کلمۀ «رَبَّنا» نظام فاعلی است؛ کسی رب است که فاعل و خالق باشد. نظام دوم و سوم: بر اساس «الّذی أعطی کُلَّ شَیء خَلقه»، نظام درونی و بیرونی است؛ رب آنچه را لازم درونی و بیرون سازمانی هر موجودی باشد، به او داده است. نظام چهارم: بر اساس «ثُمَّ هدی» نظام غایی است؛ آفرینش رب بر اساس این نظام هدف‌دار است.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Argument for Unity of Lordship according to Shiite and Sunni Exegetes

نویسندگان [English]

 • Mohsen Khoshfar 1
 • mina sadat hoseini 2
1  Assistant professor, Department of Hadith, Al-Mustafa International University, Qom, Iran |
2 PH.D. candidate, Comparative Exegesis, Fatima al-Zahra (as) Institute of Higher Education, Isfahan, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

Unity of Lordship (tawḥīd al-rubūbī) is one of the most important levels of monotheism in the path of servitude because most human polytheism is concerning Lordship. Thus, the Quran has used different methods to explain the Unity of Lordship among which the argument for “God’s creatorship”  - since it is believed by all – as well as “divine general guidance” are the most used and most important. Verse fifty of the al-Ṭāhā Chapter is the most comprehensive verse in this regard. Relying on that, the present article has compared the views of exegetes through a descriptive-analytic method with the aim to discover and explain the different types of arguments for Unity of Lordship and has arrived at findings that indicate four systems govern the world in proving divine Lordship, especially existential Lordship: the “agent system” based on the word rabbanā (our Lord); the “internal system” and “external system” based on the phrase “…He who gave everything its creation…” [20: 50] (Qarai translation), and the “teleological system” derived from “… and then guided it.” [20: 50]. These systems are based on proofs that are extracted from the context of the verse. These proofs are the following: three arguments for creatorship: Unity of Creatorship, the correlation between creatorship and lordship, the accompaniment of creation and management due to the harmony in the creation system; two arguments for guidance: the correlation between guidance and lordship, and the correlation between creatorship, guidance, and lordship. Thus, the context of the verse denotes generality, that is, that creation is for all creations and includes their existential guidance and there is no reason to limit the verse to meanings cited in some exegeses. The result of these comprehensive arguments is that the rabb (the managing owner) is only someone who has bestowed a specific existence to each thing according to its interests, benefits, and perfection and has guided it toward the purpose of its creation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Oneness of divine lordship
 • creation
 • guidance perfection
 • Effective and ultimate system
 • Internal and external system
 • Taha50
 1. ‌منابع

  قرآن کریم.

  1. آل سعدی، عبدالرحمان ‌بن ‌ناصر (1408 ق)، تیسیرالکریم الرحمن‏، بیروت: مکتبة النهضة العربیه‏.
  2. آلوسی، محمود (1415 ق)، روح المعانى فى تفسیرالقرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  3. ابوالسعود، محمد بن‌ محمد (بی‌تا)، ارشادالعقل السلیم الى مزایاالقرآن الکریم‏، بیروت: دار احیاءالتراث العربی‏.
  4. ابوالفتوح ‌رازى، حسین بن علی (1408 ق)، روض‌الجنان ‌و روح‌الجنان ‌فى ‌تفسیرالقرآن‏، مشهد: بنیاد پژوهش‌های ‌اسلامی آستان ‌قدس ‌رضوی.
  5. ابو زهره، محمد (بی‌تا)، زهرةالتفاسیر، بیروت: دارالفکر.
  6. ابن جزی، محمد بن ‌احمد (1416 ق)، التسهیل لعلوم التنزیل‏، بیروت: دارالارقم‌ بن ‌ابی‌الارقم‏.
  7. ابن عاشور، محمد بن طاهر (بی‌تا)، التحریروالتنویر، بیروت: موسسۀالتاریخ‏.
  8. ابن عطیه اندلسی، عبدالحق ‌بن ‌غالب (1422 ق)، المحررالوجیز فى تفسیرالکتاب العزیز، بیروت: دارالکتب ‌العلمیه.
  9. ابن فارس ‌بن‌ زکریا، ابالحسین ‌بن ‌احمد (1387 ش)، ترتیب مقاییس اللغه، قم: مرکز دراسات الحوزه والجامعه.
  10. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (1419 ق)، تفسیرالقرآن العظیم‏، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
  11. ابن منظور، محمد بن‌ مکرم (1414 ق)، لسان العرب، بیروت: دارصادر.
  12. بلخى، مقاتل ‌بن سلیمان‏(1423 ق)، تفسیرمقاتل بن سلیمان، بیروت: دارإحیاءالتراث‏.
  13. بیضاوی، عبدالله‌ بن ‌عمر (1418 ق)، أنوارالتنزیل وأسرارالتأویل، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی.
  14. ثعالبى، عبدالرحمان بن ‌محمد (1418 ق)، جواهرالحسان فى تفسیرالقرآن‏، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربى‏.
  15. ثعلبى ‌نیشابورى، ابواسحاق ‌احم ابن ‌ابراهیم (1422 ق)، الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربى.
  16. ثقفی تهرانی، محمد (1398 ق)، روان‌جاوید، تهران: برهان‏.
  17. جعفرى، یعقوب (بی‌تا)‏، کوثر، قم: هجرت‏.
  18. جوادی آملی، عبدالله (1389 ش)، تفسیرموضوعی قرآن کریم، ج 2(توحیددرقرآن)، قم: اسراء.
  19. جوادی آملی، عبدالله (1389 ش)، تفسیرموضوعی قرآن کریم، ج 16(هدایت در قرآن)، قم: اسراء.

  20.جوهری فارابی، اسماعیل ‌بن‌ حماد(1404 ق)، تاج اللغة وصحاح العربیة، بیروت/لبنان: دارالعلم للملایین.

  1. حسن، عباس (1384 ش)، النحوالوافی، قم: ناصرخسرو.
  2. حسینى‌شاه‌عبدالعظیمى، حسین‌بن‌احمد (1363 ش)، اثناعشرى‏، تهران: میقات‏.
  3. حسینی شیرازی، محمد (1424 ق)، تقریب القرآن إلى الأذهان‏، بیروت: دارالعلوم‏.
  4. حسینى‌همدانى، محمد (1404 ق)، انواردرخشان‏ در تفسیر قرآن، تهران: کتابفروشى‌لطفى‏.
  5. حقى‌بروسوى، اسماعیل‏(بی‌تا)، روح البیان، بیروت: دارالفکر.
  6. خطیب، عبدالکریم‏(بی‌تا)، التفسیرالقرآنى للقرآن، بیروت: دارالفکرالعربی.
  7. زحیلى، وهبة بن‌ مصطفى (1418 ق)‏، المنیر فى العقیدة و الشریعة والمنهج‏، بیروت-دمشق: دارالفکرالمعاصر.
  8. زمخشری، محمود (1407 ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏، بیروت: دارالکتاب‌های‌العربی.
  9. سبحانی‌تبریزی، جعفر، (1380 ش)، مرزهاى توحید وشرک در قرآن، ترجمه‌مهدی‌عزیزان، تهران: مشعر.
  10. سیدبن قطب، ابن ابراهیم ‌شاذلی‏(1412 ق)، فى ظلال القرآن‏، بیروت-قاهره‏: دارالشروق.
  11. سیدرضى، محمدبن‌حسین (بی‌تا)، تلخیص البیان فى مجازات القرآن‏، بیروت: دارالأضواء.
  12. سیوطى، عبدالرحمان بن ‌ابى‏بکر (1404 ق)، الدرالمنثور فى تفسیرالمأثور، قم: کتابخانۀآیةالله مرعشى نجفى.
  13. شوکانى، محمد بن ‌على (1414 ق)‏، فتح القدیر، دمشق/بیروت: دارابن‌کثیر/دارالکلم‌الطیب‏.
  14. صادقی تهرانی، محمد (1365 ش)، الفرقان فى تفسیرالقرآن بالقرآن، قم: فرهنگ اسلامی.
  15. طباطبایی، محمدحسین (1417 ق)، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى‌ جامعۀ مدرسین.
  16. طبرسی، فضل‌ بن ‌حسن (1372 ش)، مجمع‌البیان فى تفسیرالقرآن، تهران: ناصرخسرو.
  17. طبرى، ابوجعفر محمد بن ‌جریر (1412 ق)، جامع‌البیان فى تفسیرالقرآن، بیروت: دارالمعرفه.
  18. طریحی، فخرالدین (1375 ش)، مجمع البحرین، تهران: کتاب‌فروشی ‌مرتضوی.
  19. طنطاوى، محمد (بی‌تا)، التفسیرالوسیط للقرآن‌الکریم‏، قاهره: دارنهضه.
  20. طوسی، محمد بن ‌حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیرالقران، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربى.‏
  21. عسکری، مرتضی (1386 ش)، عقاید اسلام در قرآن، تهـران: منیـر.
  22. فخر رازی، محمد بن ‌عمر (1420 ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی.
  23. فراهیدى، خلیل ‌بن ‌احمد (1410 ق)، کتاب العین‏، قم: هجرت.
  24. فضل‌الله، محمدحسین (1419 ق)‏، من وحى القرآن، بیروت: دارالملاک.

  45.فیروزآبادی، محمد بن ‌یعقوب(1415 ق)، قاموس المحیط، بیروت/لبنان: دارالکتب‌العلمیه.

  1. فیض کاشانی، ملامحسن (1415 ق)، الصافی، تهران: الصدر.
  2. قاسمى، محمد جمال‌الدین (1418 ق)‏، محاسن‌التاویل‏(تفسیر القاسمی)، بیروت: دارالکتب‌العلمیه‏.
  3. قرائتى، محسن (1383 ش)، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
  4. قرشى، على‌اکبر (1377 ش)، احسن‌الحدیث‏، تهران: بنیاد بعثت.
  5. قرطبى، محمد بن ‌احمد (1364 ش)، الجامع لأحکام القرآن‏، تهران: ناصرخسرو.
  6. قونوى، اسماعیل ‌بن ‌محمد (1422 ق)، حاشیة القونوى على تفسیرالبیضاوى‏، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
  7. قمی ‌مشهدی، محمد بن ‌محمدرضا (1368 ش)، کنزالدقائق و بحرالغرائب، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
  8. کاشانی، ملا فتح‌الله (1336 ش)، منهج‌الصادقین فى الزام المخالفین‏، تهران: کتاب‌فروشی محمدحسن علمى‏.
  9. کرمى ‌حویزى، محمد (1402 ق)، التفسیرلکتاب الله المنیر، قم: چاپخانۀ علمیه‏.
  10. کلینی، محمد بن یعقوب (1407 ق)، الکافی، تهران: دارالکتب‌الإسلامیه.
  11. گنابادى، سلطان محمد (1408 ق)، بیان السعادة فى مقامات العبادة، بیروت: مؤسسةالأعلمی‌للمطبوعات‏.
  12. ماوردى، على بن ‌محمد (بی‌تا)، النکت والعیون‏، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
  13. مدرسی، محمدتقی (1419 ق)، من هدی القرآن، تهران: دار محبى‌الحسین‏.
  14. مصباح ‌یزدی، محمدتقی (1376 ش)، معارف قرآن (خداشناسی)، قم: موسسۀآموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  15. مظهرى، محمد ثناءالله (1412 ق)‏، التفسیرالمظهرى‏، پاکستان: مکتبة رشدیه‏.
  16. مغنیه، محمدجواد (1424 ق)، الکاشف‏، تهران: دارالکتب‌الإسلامیه.
  17. 62. مکارم ‌شیرازی، ناصر و همکاران (1374 ش)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.
  18. میبدى، احمد بن ‌محمد (1371 ش)، کشف‌الاسرار و عده الابرار، تهران: امیرکبیر.
  19. میرزا خسروانی، على‌رضا (1390 ق)، تفسیر خسروى‏، تهران: اسلامیه‏.
  20. نخجوانى، نعمت‌الله ‌بن ‌محمود‏(1999 م)، الفواتح الالهیة والمفاتح الغیبیه، مصر: دار رکابى للنشر.
  21. نیشابورى، نظام‌الدین حسن‌ بن ‌محمد (1416 ق)، غرائب القرآن و رغائب الفرقان‏، بیروت: دارالکتب‌العلمیه‏.

  مقالات و سایت‌ها

  1. کاظمی، ابراهیم و علی ربانی گلپایگانی(1396 ش)، مقالۀ «بررسی تطبیقی رابطه مفهوم «رب» و «اله» از دیدگاه وهابیت و شیعه»، دو فصلنامه سلفی‌پژوهی، سال ‌سوم، شمارۀ 5، بهار و تابستان، ص 7-23.
  2. جوادی آملی، عبدالله، سایت ‌اسراء، دروس تفسیر، سورۀ طه، بی‌تا. (http://www.portal.esra.ir)
CAPTCHA Image