بررسی مضامین ادبی ـ تفسیری ابومسلم اصفهانی در مجمع‌البیان با نظر به تحلیل آن از منظر دیگر مفسران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

2 استاد دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

3 استادیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل مضامین ادبی-تفسیری ابومسلم اصفهانی - دیدگاه ادبی او در فرایند تفسیر - مستخرج از مجمع‌البیان با نظر به آراء مفسران، به‌منظور پالایش برخی مضامین محوری قابل‌قبول در تفسیر به‌صورت صریح و روشن است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا برای پاسخ به این پرسش‌ها که مضامین ادبی فراگیر ابومسلم در مجمع‌البیان کدامند و کدام مضامین ادبی مطرح‌شده محل اختلاف یا موافق با دیدگاه ابومسلم و مفسران است و کدام مضامین از مختصات اوست، به روش توصیفی –تحلیلی پژوهشی صورت گیرد. حاصل پژوهش حاضر این ‌‌‌است که مضامین ادبی که گزینش ‌شده، تأثیر آن در تفسیر ابومسلم از این آیات و ایجاد تفاوت با سایر تفاسیر بررسی گردیده است. از مختصات نظر او می­توان به مرجع ضمیر «ه» (بقره/74)، وجود کنایه (بقره /230) و اعتقاد او به مبالغه و تأکید (بقره /90 و اعراف /150) اشاره کرد و مضامینی که محل اختلافی با نظر بیشتر مفسران ندارد و با آن‌ها مشترک است می‌توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد: نوع الف و لام و معنای آن در «انسان» (دهر/1)، مضامینی مثل ترکیب و معانی حرف «لا» (واقعه/ ۷۵ و قیامه/1)، لحن و ترکیب عبارت «فزادهم الله مرضا» (بقره /10) و مرجع ضمیر (بقره/74)..

تازه های تحقیق

نتیجه

دانش شرح و تبیین آیات قرآن که از عهد نزول وحی با شخص پیامبر آغاز شده و پس از رحلت آن حضرت، به‌تدریج بسط و تنوع یافته، موجب گردید تا گرایش‌ها و روش­های مختلف در این حوزه پدید آید. علاوه بر فراهم آمدن آثار فراوان تفسیری به عربی و فارسی و سایر زبان­ها، در طول چهارده قرن، مبانی و قواعد تفسیر نیز از دیرباز تدوین گردیده و به استقلال یا در مقدمه تفاسیر عرضه شده است. این مقاله از دو منظر توصیفی و تحلیلی، به توصیف مفاهیم ادبی ابومسلم و تحلیل این دست مفاهیم در تفسیر وی پرداخت. ازاین‌رو در بحث ادبی، ابومسلم به نکات زیر توجه داشته است:

- بلاغت در ترکیبات حروف؛

- انواع و نقش نحوی حروف و معانی که وی از این ترکیبات به دست آورده است؛

- مصداق یابی مرجع ضمیر؛

- وجود کنایه؛

- مبالغه و تأکید.

 درزمینه تحلیلی باید گفت که ابومسلم مضامین ادبی را در تفسیر خود به نحوی گنجانده که بعضاً تفاوت بارزی با سایر تفاسیر ازجمله تفاسیر مجمع‌البیان، التبیان، جامع البیان، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل، المیزان و... پیدا کرده است. تا آنجا که مفسران پس از وی، هرچند با تفسیر ابومسلم آشنایی داشتند یا به نقد مضامین ادبی ابومسلم پرداخته­اند؛ مانند طبرسی، طوسی، طبری، زمخشری و طباطبایی، درباره نقش نحوی «لا» در سوره‌های قیامه/1 و واقعه/ 75 و مرجع ضمیر «ه» در سوره بقره/74 با ابومسلم مخالف بوده یا اساساً اعتنایی به تفسیر او نداشته­اند. ابومسلم در برخی مضامین، نظریات منحصربه‌فردی در تفسیر ادبی از خود به‌جای گذاشته است؛ مثل دیدگاه وی در آیات 74، 90 و 230 بقره و آیه 150 سوره اعراف.

 نکات قابل‌توجه در تفسیر وی عبارتند از:

 1. وی در بسط صناعت ادبی در تفسیر کوشیده و فهم و برداشت ادبی از قرآن را با رعایت اصول عقلی مدنظر قرار داده است.
 2. نگاهی بدیع درروش تفسیری از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Literary-Exegetic Content in Abu Muslim Isfahani’s Majmaʿ al-Bayan and Analyzing it from the View of Other Exegetes

نویسندگان [English]

 • Moslem Salehizadeh 1
 • Ahmad Beheshti 2
 • Ali Reza Mokhtari 3
1 PH.D. candidate, Quran and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Fasa, Iran | moslem.salehizadeh@yahoo.com. ORCID ID: 0009-0009-4414-267X.  Professor, University of Tehran (corresponding author) | beheshti@ut.ac.ir. ORCID ID: 0009-0001-8543-2317
2  Assistant professor, Islamic Azad University, Fasa, Iran | ar.mokhtari@iau.ac.ir. ORCID ID: 0000-0002-2777-487X
3  Assistant professor, Islamic Azad University, Fasa, Iran | ar.mokhtari@iau.ac.ir. ORCID ID: 0000-0002-2777-487X
چکیده [English]

The goal of this study is to analyze the literary-exegetic content of Abu Muslim Isfahani – his literary view in the process of exegesis – derived from Majmaʿ al-Bayān considering the view of other exegetes with the intent to refine some of the acceptable central content in the exegesis clearly and distinctively. In the present paper, through a descriptive-analytic method of research, we have strived to answer the following questions: which of the literary content of Abu Muslim in Majmaʿ al-Bayān is general, which of the addressed literary content is different or consistent with the views of Abu Muslim and other exegetes, and which is specific to him. The result of the study is that the effect of the selected literary content has been investigated in Abu Muslim’s exegesis of these verses and their differences with other exegeses. Among the views that are specific to him, some that can be indicated are the following: the referent of the Arabic pronoun hāʾ [2: 74], allegory [2: 230], and his belief in exaggeration and emphasis [2: 90 & 7: 150] and some of the content that is not different from the views of most exegetes and is common with them is the following: the type of alif and lām (Arabic letters that may come at the beginning of a word and can have different meanings) and their meaning regarding the word “human being” (insān) [76: 1], content such as the combination and meanings of (letters lāʾ and alif of Arabic) [56: 75 & 75: 1], the tone and combination of the phrase “then Allah increased their sickness” [2: 10] (Qarai translation), and the referent of the pronoun in [2: 74].  

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Abu Muslim Isfahani
 • Majmaʿ al-Bayān
 • literary exegesis
 • exaggeration
 1. منابع

  1. ابوحیان، محمد بن یوسف (1420 ق)، البحر المحیط فی التفسیر، محقق: محمد صدقی، بیروت: دارالفکر.
  2. ابن عطیه، عبدالحق بن غالب (1422 ق)، المحررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، محقق: محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت: دارالکتب العلمیه منشورات محمد علی بیضون.
  3. بابایی، علی‌اکبر و غلامعلی عزیزی کیا و مجتبی روحانی راد (1388 ش)، روش‌شناسی تفسیر قرآن، قم: انتشارات سمت.
  4. بیضاوی، عبدالله بن عمر (1418 ق)، انوارالتنزیل، ج 1،3 و 5، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  5. تویسرکانی، سید احمد (1381 ش)، ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی نخستین مفسر بزرگ اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 28 و 29.
  6. حسینی همدانی، محمد (1401 ق)، انوار درخشان در تفسیر قرآن، تهران: لطفی.
  7. جوادی آملی، عبدالله (1387 ش)، تفسیر تسنیم، قم: مرکز نشر اسراء.
  8. درویش، محیی‌الدین (1415 ق)، اعراب القرآن و بیانه، حمص: الارشاد.
  9. رازی، حسین بن علی ابوالفتوح (1408 ق)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مصحح: محمدمهدی ناصح و محمدجعفر یاحقی، مشهد: آستان قدس رضوی.
  10. ربانی، محمدحسن (1378 ش)، ابومسلم اصفهانی و تفسیر او، https://doi.org/10.22081/JQR.1999.22604 پژوهش‌های قرآنی، دوره 5، شماره 17 و 18.
  11. رضایی اصفهانی، محمدعلی (1395 ش)، منطق تفسیر قرآن 2، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
  12. زاهدی فر، سیف علی و آمنه موسوی شجری (1393 ش)، اختلاف معانی الف و لام در تفسیر قرآن،https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358701.1393.20.56.3.5 مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، دوره 20، شماره 56.
  13. زمخشری، محمد بن عمر (1407 ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل، مصحح: مصطفی حسین احمد، بیروت: دارالکتب العربی.
  14. ساروی، پریچه (1379 ش) تبیین علل تکرار آیاتی از قرآن کریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانزمستان، سال چهل و چهارم - شماره 4.
  15. سرمدی، محمود (1376 ش)، ابومسلم اصفهانی مفسری گمنام، مقالات و بررسی‌ها، دوره 62، شماره 62، ص 23-38.
  16. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر (1394 ش)، اتقان در علوم قرآن، ترجمه: سید محمود طیب حسینی، قم: دانشکده اصول دین.
  17. شاه‌عبدالعظیمی، حسین (1363 ش)، تفسیر اثناعشری، تهران: میقات.
  18. شورت، ادموند سی (1392 ش)، روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران، تهران: سمت.
  19. صالحی زاده، مسلم، احمد بهشتی و علیرضا مختاری (1399 ش)، تبیین مقوله‌های تفسیری ابومسلم در مجمع‌البیان و نقدهای علامه بر آن، عقل و دین، دوره 12، شماره 22.
  20. صالحی زاده، مسلم، احمد بهشتی و علیرضا مختاری (1399 ش)، کاربست دیدگاه‌های علامه طباطبایی در نقد منقولات تفسیری ابومسلم در مجمع‌البیان https://dorl.net/dor/20.1001.1.52942783.1399.1.1.4.3، پژوهش‌نامه نقد آراء تفسیری، دوره 1، شماره 1.
  21. طبرسی، علی بن فضل (بی‌تا)، ترجمه مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه: حسین نوری همدانی و احمد بهشتی، تهران: فراهانی.
  22. طبری، محمد بن جریر (1412 ق)، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.
  23. طباطبایی، سید محمدحسین (1374 ش)، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: محمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی.
  24. طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  25. طیب حسینی، سید محمود، عزت اله مولایی نیا و فریده پیشوایی، (1398 ش)، تحلیل پیوند عقل‌گرایی و تفسیر ادبی، مطالعه موردی تفسیر ابومسلم اصفهانی و زمخشری، magiran.com/p2191002 مجله عقل و دین، دوره 11، شماره 21، مجله عقل و دین، ص 178.
  26. غیاثی کرمانی، سید محمدرضا (1378 ش)، بررسی آراء و نظرات تفسیری ابومسلم، قم: موسسه فرهنگی حضور.
  27. فخر رازی، محمد بن عمر (1420 ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  28. قاسم پور، محسن (1388 ش)، شیخ طوسی و آراء تفسیری معتزله https://doi.org/10.22051/tqh.2009.3419، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 1.
  29. قرائتی، محسن (1388 ش)، تفسیر نور، تهران: مرکز درس‌هایی از قرآن.
  30. قرشی بنابی، علی‌اکبر (1375 ش)، تفسیر احسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت مرکز چاپ و نشر.
  31. قرطبی، محمد بن احمد (1364 ش)، الجامع لاحکام القرآن، تهران: ناصرخسرو.
  32. مارشال، کاترین و راسمن گرچن (1377 ش)، روش تحقیق کیفی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  33. مکارم شیرازی، ناصر (1378 ش)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  34. مومنی­راد، اکبر، خدیجه علی­آبادی، هاشم فردانش و ناصر مزینی (1392 ش)، تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج، فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، دوره 4، شماره 14، ص 187-222.
  35. مقاتل بن سلیمان (1423 ق)، تفسیر مقاتل بن سلیمان، محقق: عبدالله محمود شحاته، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  36. نصیری، روح‌الله (1393 ش)، کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن، https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1299 سراج منیر، دوره 5، شماره 14.
  37. نحاس، احمد بن محمد (1421 ق)، اعراب القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه منشورات محمد علی بیضون.
  38. هاشمی، سید حسین (1381)، روش تفسیری مجمع‌البیان، پژوهش‌های قرآنی، دوره 8، شماره 29 و 30، ص 2.
CAPTCHA Image