نویسنده = کاظم رحمان ستایش
مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 2، دی 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه


بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها درباره عبارت «من السَّماء» در آیات مربوط به باران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-82

10.22091/ptt.2018.2551.1236

محمود قاسم زاده خشکرودی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 7-22

10.22091/ptt.2018.2682.1269

سید رضا مودب؛ کاظم رحمان ستایش؛ نگین علیزاده


بررسی تطبیقی روایات تفسیری آیۀ ذنب النبی(ع) بر پایۀ قواعد تفسیری

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 159-186

10.22091/ptt.2016.865

محمد مجید شیخ بهائی؛ محمد کاظم رحمان ستایش