نویسنده = محمد تقی دیاری
ارزیابی مبنای تفسیری اعجاز قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی آملی

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 4-34

10.22091/ptt.2023.9093.2210

دکتر سید رضا مؤدب؛ محمد تقی دیاری؛ جواد جمشیدی حسن ابادی


تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-77

10.22091/ptt.2022.7189.1999

طاهره نورحسن فتیده؛ طلعت حسنی بافرانی؛ محمد تقی دیاری


بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-80

10.22091/ptt.2016.781

نوشین رشیدی رنجبر؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ فاطمه سروی