نویسنده = محمد تقی دیاری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 65-77

10.22091/ptt.2022.7189.1999

طاهره نورحسن فتیده؛ طلعت حسنی بافرانی؛ محمد تقی دیاری


2. بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین

دوره 2، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 61-80

10.22091/ptt.2016.781

نوشین رشیدی رنجبر؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ فاطمه سروی