نویسنده = سید محمد موسوی مقدم
سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت

دوره 8، شماره 16، مهر 1401

10.22091/ptt.2022.6712.1946

سید محمد موسوی مقدم؛ علی راد؛ مجید زارعی؛ کوثر قاسمی


بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2019.3021.1327

سید محمد موسوی مقدم؛ علی حاجوی؛ رقیه یوسفی؛ داود صائمی