نویسنده = شادی نفیسی
نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 167-192

10.22091/ptt.2022.6450.1905

کاظم قاضی زاده؛ زهرا کفایی جلیلی فرد؛ شادی نفیسی؛ نصرت نیل ساز


مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 227-253

10.22091/ptt.2018.1717.1119

شادی نفیسی؛ زهرا جهانبازی؛ مرضیه رئیسی