کلیدواژه‌ها = مطالعات تطبیقی
تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 9-32

10.22091/ptt.2015.588

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر